Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Brugsaftale for tennishal til Arbejdernes Tennis Klub

Se alle bilag

Der skal tages stilling til indgåelse af standardlejeaftale og tildeling af brugsret over tennishal til Arbejdernes Tennis Klub.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at brugsaftalen gives en løbetid på 30 år, på betingelse af begrundelse om behov for  realkreditlån til finansiering af udbygning af ejendommen. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med Intern Revision og Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) etableret en tværgående taskforce, der har haft til opgave at opdatere forvaltningens tilskudsaftaler, så de lever op til Københavns Kommunes forretningscirkulære for ydelse af tilskud og huslejemodellen, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Arbejdernes Tennis Klub har opført en bygning på lejet grund, og den 1. januar 2022 udløber areallejekontrakten, og hjemfald på bygningen træder i kraft. Tilskudsaftalen med Arbejdernes Tennis Klub har derfor været en del af arbejdet, og aftalen forelægges nu Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Bestyrelsen for Arbejdernes Tennis Klub har godkendt den nye aftale.

Løsning

Arbejdernes Tennis Klub har i 2002 opført en tennishal, kaldet ATK-hallen, på Bellahøj Mark, på et areal, som foreningen lejer af Københavns Kommune. Af areallejekontrakten fremgår, at bygningen pålægges hjemfaldspligt til Københavns Kommune pr. 1. januar 2022.

Hjemfald

Tennishallen er opført med et lån fra Lokale- og Anlægsfonden. Af lånebetingelserne fra Lokale- og Anlægsfonden fremgår, at hjemfaldet kan træde i kraft, når Arbejdernes Tennis Klubs lån er tilbagebetalt til Lokale- og Anlægsfonden.

Arbejdernes Tennis Klub har pr. 1. januar 2022 indfriet sit lån til Lokale- og Anlægsfonden, hvorfor hjemfaldet på ejendommen træder i kraft, og ejendommen overgår til Københavns Kommune.

Overdragelse af ejendom

Forud for hjemfaldet og kommunens overtagelse af ejendommen har forvaltningen, KEID og Arbejdernes Tennis Klub i fællesskab gennemført syn af bygningen, med henblik på at aftale hvilke arbejder der skal udføres på hallen for at sikre, at bygningen på hjemfaldstidspunktet lever op til den aftalte stand.

På baggrund af det gennemførte syn er der udarbejdet en liste over forhold og tidsplan for udbedring af forholdene. Status på disse arbejder er, at kun en enkelt opgave mangler at blive løst. Arbejdernes Tennis Klub og KEID har været i løbende dialog om udbedringerne, og der er aftalt endeligt overdragelsessyn på ejendommen i december.

Fremtidige aftaleforhold og brug af hallen

I den gældende areallejekontrakt forpligter Københavns Kommune sig til at stille tennishallen til rådighed for Arbejdernes Tennis Klub efter kontraktens udløb den 1. januar 2022 "...på de til den tid gældende økonomiske og forretningsmæssige betingelser for klubbers anvendelse af idrætsfaciliteter i de af Københavns Kommunes ejede lokaliteter." 

Denne forpligtelse kan løses ved at forvaltningen indgår standardlejeaftale for KEID for ejendommen og stille den til rådighed i en brugsaftale med Arbejdernes Tennis Klub.

Arbejdernes Tennis Klub ønsker at udvide bygningen og forventer i den forbindelse at få behov for at kunne dokumentere brugsret til ejendommen, der varer længere end de tre år, der som udgangspunkt gives i brugsaftaler, for at kunne opnå finansiering, eksempelvis i form af realkreditlån.

På baggrund af ovenstående foreslår forvaltningen, at der indgås brugsaftale for tre år med Arbejdernes Tennis Klub for ATK-hallen på de vilkår, der er angivet i udkast til brugsaftale (bilag 1). Såfremt Arbejdernes Tennis Klub får begrundet behov for at aftale 30 års løbetid, kan forvaltningen indgå en sådan aftale, hvis det bliver aktuelt. En aftale med en løbetid på 30 år forudsætter, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler dens indgåelse. Hertil kommer, at 30 års løbetid forudsætter godkendelse i Tilsynet i Ankestyrelsen, der skal godkende aftaler med længere varighed end tre år, jf. lånebekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser af ændringerne i Kultur- og Fritidsforvaltningen og mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og KEID

Denne indstilling har ingen økonomiske konsekvenser for forvaltningerne. Der føres et samlet regnskab for økonomiske konsekvenser i og mellem forvaltninger, som opgøres endeligt, når alle aftaler til ændring, er godkendt. Kultur- og Fritidsudvalget vil få forelagt en indstilling om de samlede økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Forvaltningen budgetkompenseres for basislejen, men skal selv afholde administrationsbidrag til KEID på 29.531 kr.

Alle øvrige forbrugs- og driftsudgifter betales af Arbejdernes Tennis Klub. Arbejdernes Tennis Klub er godkendt som folkeoplysende forening og kan derfor søge om tilskud til visse ejendomsrelaterede udgifter jf. retningslinjerne for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen indgår standardlejeaftale med KEID for ejendommen og brugsaftale med Arbejdernes Tennis Klub på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning.

 

Mette Touborg /Mads Kamp Hansen

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender indgåelse af standardlejeaftale for tennishal beliggende Borups Allé 273.
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udkast til brugsaftale med Arbejdernes Tennis Klub for ATK-hallen (bilag 1).

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller endvidere, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  3.  at brugsaftalen gives en løbetid på 30 år, på betingelse af begrundelse om behov for  realkreditlån til finansiering af udbygning af ejendommen.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 30. september 2021:

Indstillingen blev godkendt i forbindelse med dagsordenens punkt 1 (Godkendelse af dagsorden).

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top