Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Se alle bilag

I Finansloven for 2021 er der afsat midler til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen". Københavns kommune tildeles 11,5 mio. kr. i 2021. Der forventes ligeledes afsat midler i årene 2022-2024. Formålet med midlerne er at ufaglært personale i ældreplejen, kan tage en uddannelse som social- og sundhedsmedarbejder. Midlerne tildeles kommunerne efter ældrenøglen.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til fordeling af midler til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Desuden skal Sundheds- og Omsorgsudvalget tage stilling til forslaget om udmøntning af midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, ligesom Socialudvalget skal tage stilling til udmøntningen af midlerne i Socialforvaltningen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende at Københavns Kommune i 2021-2024 modtager midler vedrørende ”flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”,
  2. at godkende at midlerne til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen, tildeles Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for
Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget)

Problemstilling

Med Finansloven 2021 er der blevet afsat 425 mio. i 2021, 450 mio. i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024, og frem til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen". Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud.

Midlerne fordeles efter ældrenøglen, og kommunerne skal år for år frem til 2025, tilkendegive om de ønsker at modtage tilskuddet fuldt eller delvist. Da der var frist for tilkendegivelse af 2021-midlerne 23. august 2021, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen tilkendegivet til Socialstyrelsen, at kommunen gerne vil modtage hele tilskuddet i 2021. Det fremgår af betingelserne for tilskudsmodtagelsen, at eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales til Socialstyrelsen. Der er ikke mulighed for at overføre uforbrugte midler til et senere år.

Løsning

Kommunerne skal anvende midlerne til at ansætte erstatningspersonale under forudsætning af, at ufaglært personale i ældreplejen, tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Kommunerne kan også anvende midlerne til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer, hvis det ikke har været muligt at anvende dem på ansættelse af erstatningspersonale.

I Københavns Kommune finansieres elevløn til SOSU-elever centralt af Uddannelse København (inden for dimensioneringsaftalen). Kommunens driftsenheder betaler derfor ikke løn til deres ufaglærte medarbejdere under uddannelse, og enhederne kan bruge de sparede lønmidler til at ansætte erstatningsmedarbejdere, i stedet for dem der er på uddannelse. Derfor foreslås det, at midlerne fra tilskuddet ikke anvendes på finansiere ekstra erstatningsmedarbejdere, men i stedet anvendes på de indsatser, der er beskrevet nedenfor. Såfremt nuværende budget til elevløn ikke kan rumme det ekstraforbrug der kan komme, som følge af at flere uuddannede søger mod uddannelsen, vil de statslige midler gå til finansiering af elevløn.

Der skal senest i 2024 være sendt 55 ufaglærte medarbejdere i uddannelse, for at være berettiget til fuldt tilskud. Efter at de ufaglærte er færdiguddannede, går midlerne fra at finansiere erstatningspersonale m.v., til at finansiere et varigt personale i ældreplejen med en SOSU-uddannelsesbaggrund.

Københavns Kommune tildeles 11,5 mio. kr. i 2021 (halvårsvirkning), 24,3 mio. kr. i 2022 og 2023, samt 27 mio. kr. i 2024. Fra 2025 overgår midlerne til bloktilskud. De 27 mio. kr. i fuld indfasning, svarer til udgifterne ved at ansætte 55 ekstra årsværk fra 2025.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen foreslår en fordeling af midlerne på henholdsvis 90 pct. og 10 pct., som er den fordelingsnøgle der tidligere er anvendt ved fordelingen af statslige puljemidler på ældreområdet. Fordelingen fremgår af tabel 1, jf. bilag 1.

Forslagene til anvendelse af pengene, er i overordnede træk, ensartede i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen med vægt på uddannelse af ufaglærte medarbejdere og opkvalificering af nuværende medarbejdere, dog med en tidsmæssig forskydning mellem forvaltningerne.

Forslag til udmøntning af midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

Pengene foreslås udmøntet til finansiering af følgende aktiviteter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen:

  1. Nye hold oplæringsstillinger i 2022 og 2023.
  2. SOSU-uddannelse til forvaltningens ufaglærte medarbejdere, herunder støtte til at gøre disse medarbejdere uddannelsesparate.
  3. Opkvalificering af eksisterende medarbejdere.
  4. Vikarudgifter.

Det foreslås, at en del af pengene går til oplæringsstillinger. Oplæringsstillinger er midlertidige stillinger til medarbejdere med anden faglig baggrund (brancheskiftere), som ansættes i en oplæringsstilling på et plejehjem eller en hjemmepleje-enhed i et halvt år, og derefter starter på en SOSU-uddannelse, og ansættes som SOSU-hjælper eller SOSU-assistent i forvaltningen efter uddannelsen. Som Sundheds og Omsorgsudvalget blev orienteret om på udvalgsmøde 17. august 2021, har forvaltningen gode erfaringer med oplæringsstillinger som pilotforsøg i 2021, hvor 31 ud af 37 ansatte i oplæringsstillinger, er startet på en SOSU-uddannelse i august 2021. Forvaltningen planlægger at oprette to hold med oplæringskandidater i henholdsvis 2022 og 2023 - i alt ca. 40 oplæringsstillinger.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med at afdække hvor mange af forvaltningens nuværende ufaglærte SOSU-medarbejdere, der ønsker at tage en SOSU-uddannelse - evt. med støtte til at blive uddannelsesparat (f.eks. støtte til at kunne opfylde adgangskravene til SOSU-skolen, sprogstøtte mv.).  Det foreslås at pengene fra puljen, anvendes til at understøtte de enheder der sender ufaglærte medarbejdere på SOSU-uddannelse, f.eks. støtte til at gøre medarbejderne uddannelsesparate, samt til opkvalificering af andre medarbejdere, der kan erstatte de medarbejdere, der starter på uddannelse.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens foreløbige vurdering er, at potentialet for uddannelse af nuværende medarbejdere er begrænset, fordi mange af de ufaglærte medarbejdere i forvejen er i gang med uddannelse, f.eks. sygeplejeuddannelsen.

Resterende penge forventes anvendt på opkvalificering af eksisterende medarbejdere (bl.a. indenfor ernæring og hygiejne).

Endelig forventes pengene anvendt på at finansiere vikarudgifter. Forvaltningen er fortsat i dialog med Socialstyrelsen om mulighederne for at anvende pengene til dette.

Forvaltningen forventer ikke at kunne nå at bruge alle midlerne i 2021, pga. det sene udmeldelsestidspunkt. Det kan derfor blive nødvendigt at tilbagebetale nogle af dem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at kunne anvende alle midlerne fra 2022 og frem. Fordelingen over årene fremgår af tabel 2, jf. bilag 1.

Forslag til udmøntning af midlerne i Socialforvaltningen:
Socialforvaltningen vil afdække hvor mange af forvaltningens nuværende ufaglærte SOSU-medarbejdere, der ønsker at tage en SOSU-uddannelse.  Det vil først være realistisk at igangsætte egentlige uddannelsestiltag i 2022. I 2021 vil Socialforvaltningen anvende midlerne til opkvalificering af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassister. Indsatserne vil understøtte implementeringen af ”medarbejderens plan”, som er et initiativ, der skal bidrage til rekruttering og fastholdelse i forvaltningen, og som bl.a. indeholder opkvalificering af ufaglærte.

Hvis Socialstyrelsen godkender forslaget, vil Socialforvaltningen fordele midlerne til forvaltningens enkelte enheder, så de kan bruge dem på at opkvalificere medarbejdere eller betale vikarer. Forvaltningen kan i så fald, etablere mellem 200 og 500 kursusdage. Alternativt vil forvaltningen anvende midlerne til specifikke (centralt planlagte) kompetenceudviklingsindsatser, som kan dokumenteres enkeltvis. Forvaltningen vil kunne opskole mellem 7 og 15 medarbejdere, hvis midlerne anvendes til opskoling af ufaglærte til faglærte (SSH).

Forvaltningen kan ikke nå at bruge alle midlerne i 2021, hvis de skal anvendes til centrale indsatser pga. det sene udmeldelsestidspunkt. Det kan derfor blive nødvendigt at tilbagebetale nogle af dem. Socialforvaltningen forventer at kunne anvende alle midlerne fra 2022 og frem.

Forvaltningen foretager en årlig opfølgning på økonomien, så evt. uforbrugte midler betales tilbage til staten i årene frem til 2024, hvorefter midlerne forventes at blive varige via bloktilskud. Fordelingen af midlerne internt i Socialforvaltningen fremgår af tabel 3, jf. bilag 1.

Økonomi

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne udbetales til den enkelte kommune efter at kommunen har indsendt anmodning om modtagelse af tilskuddet. Fra og med 2025 forventes det, at midlerne vil blive tilført kommunerne via bloktilskuddet. Den bevillingsmæssige fordeling fremgår af tabel 4, jf. bilag 1.

Videre proces

Sagen forelægges førstkommende møder ved Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Katja Kayser / Mikkel Boje

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende at Københavns Kommune i 2021-2024 modtager midler vedrørende ”flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”,
  2. at godkende at midlerne til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen, tildeles Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntningen af midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

 

Socialforvaltningen indstiller,

4. at Socialudvalget godkender udmøntningen af midlerne i Socialforvaltningen.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 22. september 2021

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

 

4. at-punkt blev godkendt.

 

Kontorchef Tine Kock Nielsen og borgercenterchef Cecilie Engell deltog under punktets behandling. 

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 23. september 2021

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for
Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetrammer.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top