Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af pumpestation ved Carsten Niebuhrs Gade, Vesterbro/Kgs. Enghave

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage principiel stilling til ekspropriation i forbindelse med etablering og drift af HOFOR Spildevand København A/S (HOFOR) nye pumpestation ved Carsten Niebuhrs Gade (ved den kommende fjernbusterminal).

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der træffes principiel beslutning om brug af ekspropriation i forbindelse med etablering og  drift af en ny pumpestation ved Carsten Niebuhrs Gade,
  2. at Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe de konkrete  beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til pumpestationen. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 10. december 2020 at sende projekttillæg 2021 til spildevandsplan 2018 i høring med delegering til Teknik- og Miljøudvalget for endelig vedtagelse. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 26. april 2021 projekttillægget. Af projekttillægget fremgår projekt ”A1.7 Pumpestation ved fjernbusterminal”.  Pumpestationen vil blive etableret på et areal, der ligger umiddelbart nord for Carsten Niebuhrs Gade og er en del af området af lokalplan 551 Kalvebod Brygge Vest II, men udgør ikke noget byggefelt (bilag 2). 

HOFOR har den 22. juni 2021 anmodet om, at Københavns Kommune fremmer en ekspropriationsproces i henhold til miljøbeskyttelsesloven med henblik på etablering og sikring af pumpestationen. HOFOR begrunder dette i, at Vejdirektoratet har oplyst over for HOFOR, at Vejdirektoratet ikke ønsker at indgå en frivillig aftale, der sikrer pumpestationen, også i forhold til eventuelle fremtidige ændringer i arealanvendelsen, medmindre Københavns Kommune som spildevandsmyndighed tilkendegiver en principiel vilje til at fremme en ekspropriationsproces.

Løsning

For at fremme processen med anlægget af pumpestationen er det derfor nødvendigt, som beskrevet i problemstillingen, at Københavns Kommune tilkendegiver en principiel vilje til at fremme en ekspropriationsproces.  

For at sikre at det er muligt at anlægge og drive pumpestationen, er det nødvendigt, at HOFOR kan opnå rettigheder til arealerne over og omkring pumpestationen. Dette kan gøres ved frivillige aftaler, aftaler på ekspropriationslignende vilkår eller ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Ved ekspropriation skal der foreligge en politisk beslutning om, at kommunen er villig til at begrænse grundejernes rettigheder, ud fra et samfundsmæssigt hensyn. Her vil vilkår og kompensationsstørrelse ikke være til forhandling, men ske på baggrund af ekspropriationsmyndighedens (Københavns Kommunes) oplæg. Grundejerne er til gengæld sikret en række muligheder for at få prøvet vilkår og kompensationsstørrelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet og/eller Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet. 

Ved at Københavns Kommune udviser vilje til at ekspropriation, vil Vejdirektoratet indgå i en frivillig aftale med HOFOR om, at den nye pumpestation vil kunne ligge bedre end som gæst på grunden. 

Anbefaling
Området er et tidligere jernbaneareal, hvor lokalplanen muliggør fortætning af arealanvendelsen. Den foreliggende spildevandsplanlægning med krav om afledning af spildevand i et trestrenget system medfører, at sanitært spildevand ikke kan tilsluttes de eksisterende tunnelanlæg. De øvrige tunnelanlæg er placeret terrænnært og udelukker, at der kan etableres et ledningssystem til sanitært spildevand uden en pumpestation. 

Arealet er en del af IKEAs oprindelige matrikel, men arealet er købt af Vejdirektoratet og bliver selvstændigt udmatrikuleret. 

Pumpestationen udgør en central del af udmøntningen af Københavns Kommunes spildevandsplan for Kalvebod Brygge Vest og anlægget bør sikres i den forventede levetid på omkring 75 år. Pumpestationen vil således fremadrettet ligge afgrænset af et fortov mod nord og selve Carsten Niebuhrs Gade mod syd. Den vil ikke kollidere med anlæggelsen og driften af fjernbusterminalen.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at ekspropriationsanmodningen bør efterkommes, således at Vejdirektoratet på baggrund af den principielle vilje til ekspropriation indgår den frivillige aftale. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at etablering af pumpestationen er til sikring af almenvellet, da det muliggør håndtering af sanitært spildevand fra de kommende bebyggelser i lokalplanområdet. Derfor kan Københavns Kommune foretage ekspropriation i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

De eventuelle konkrete ekspropriationsaftaler forelægges efter bl.a. åstedsforretning til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget efter delegation af denne kompetence.

Økonomi

Det er HOFOR Spildevand København A/S, der skal udbetale kompensation ved begrænsning af rettigheder, men Teknik- og Miljøforvaltningen skal lægge ud herfor. Indstillingen har dermed ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, ud over tinglysningsudgifter, jf. nedenfor.

I henhold til bevillingsreglerne kan der være behov for at tilpasse Teknik- og Miljøudvalgets indtægts- og udgiftsbudget, hvis ekspropriation bliver aktuel. Dette vil berøre 2022, hvor indbetalinger og udbetalinger skal finde sted. Beløbets størrelse er endnu ikke kendt, da de først kan afklares senere i processen. 

Teknik- og Miljøforvaltningens indtægts- og udgiftsbudget vil blive tilpasset til håndtering af de konkrete udbetalinger i kommende sager om bevillingsmæssige ændringer til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Derudover vil der blive behov for at afholde udgifter til tinglysning af de konkrete servitutter. Omfanget heraf er endnu ikke kendt, men forventes at kunne afholdes inden for forvaltningens ramme i de konkrete budgetår.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele HOFOR Spildevand København A/S dette. Hvis der ikke opnås en frivillig aftale imellem Vejdirektoratet og HOFOR Spildevand København A/S, vil Teknik- og Miljøforvaltningen påbegynde processen med ekspropriation til etablering og drift af pumpestationen. 

Teknik- og Miljøudvalget får forelagt ekspropriationsoplægget til endelig beslutning efter afholdelse af åstedsforretning.

Søren Wille
/Hans Christian Karsten

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der træffes principiel beslutning om brug af ekspropriation i forbindelse med etablering og  drift af en ny pumpestation ved Carsten Niebuhrs Gade,
  2. at Borgerrepræsentationen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe de konkrete  beslutninger om midlertidig og permanent ekspropriation til pumpestationen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2021

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top