Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads, Nørrebro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads, der udpeger to bygninger som bevaringsværdige og muliggør nybyggeri.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende forslag til tillæg I til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads (bilag 2) med ændringer som foreslået under Løsning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

En bygherre ønsker at opføre ny bebyggelse til boliger, butikker og serviceerhverv på Nuuks Plads og delvist bevare eksisterende bygninger. Det forudsætter ny lokalplan, da gældende lokalplan ikke muliggør nybyggeri. Lokalplanforslaget blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2020 med et ændringsforslag om, at parkeringsnormen fastsættes til 0 for boliger og serviceerhverv, dog således at der afsættes plads til handicapparkering og afsætning/aflæsning. Lokalplanforslaget har været i høring fra den 7. december 2020 til den 8. februar 2021. Forvaltningen har modtaget 59 henvendelser. Høringen har givet anledning til ændringsforslag, der bl.a. handler om p-normer, omfang, facader, byrum, tagterrasser og skybrudssikring som beskrevet under Løsning (og bilag 14). Ændringsforslagene har været i supplerende høring fra den 2. juni til den 23. juni 2021. Forvaltningen har modtaget 17 henvendelser, der ikke har givet anledning til yderligere ændringsforslag.

Løsning

Planforslaget vil muliggøre et etageareal på i alt 10.000 m2 inkl. de to eksisterende bygninger, der udpeges som bevaringsværdige. En eksisterende lav mellembygning kan nedrives. Nybyggeriet og de bevaringsværdige bygninger ønskes anvendt til boliger og serviceerhverv, herunder butikker og publikumsorienterede funktioner. Der stilles krav om 25% almene boliger. Det muliggjorte projekt er yderligere beskrevet i lokalplanen (bilag 2 s. 6-13) og i faktaarket (bilag 3).

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen en række ændringer.

Anbefalet anvendelse af kommuneplanens parkeringsnormer
Forvaltningen anbefaler, at kommuneplanens parkeringsnormer anvendes i stedet for 0-normen, da der ikke ud fra en konkret trafikfaglig vurdering kan argumenteres for at anvende kommuneplanens bemærkning 6 til at fastsætte en 0-norm. Det skyldes også en yderligere juridisk vurdering af procesrisikoen i forhold til at anvende bemærkning 6 i kommuneplanen til at fastsætte en 0-norm (bilag 5). Dertil kommer, at 35 borgere påpeger, at der er problemer med parkeringskapaciteten i området. 30 borgere mener, at der bør være en parkeringskælder, så behovet for parkering kan opfyldes til nye og eksisterende beboere (bilag 10). Forvaltningen gør opmærksom på, at rammerne for parkering i Kommuneplan 2019 ikke har været prøvet i Planklagenævnet, ligesom der heller ikke findes sammenlignelige afgørelser. Procesrisikoen er derfor udtryk for Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering (bilag 5). Med den foreslåede anvendelse af kommuneplanens normer udløses 43 p-pladser.

Alternativ med 0-norm og kommuneplantillæg
Hvis Borgerrepræsentationen fortsat ønsker en 0-norm, anbefaler forvaltningen, at sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at Økonomiforvaltningen udarbejder et forslag til kommuneplantillæg, der muliggør fastsættelse af en 0-norm for området i lokalplanen. Hvis denne løsning vælges, vil lokalplanen blive konsekvensrettet i forhold til kommuneplantillægget.

Alternativ med 0-norm og procesrisiko
Borgerrepræsentationen kan også vælge at vedtage sagen med en 0-norm efter bemærkning 6 i Kommuneplan 2019 og med den procesrisiko, som forvaltningen vurderer, der vil være forbundet hermed (bilag 5). 0-norm efter bemærkning 6 kan evt. bruges, hvis der i forbindelse med brug af bemærkning 6 foretages en bredere planmæssig vurdering, hvor der ikke alene lægges vægt på resultatet af trafikanalysen. I en bredere planmæssig vurdering kan indgå ejendommens/områdets anvendelse og beliggenhed, stationsnærhed, vejnet, antallet af ansatte og besøgende mv. Politiske ønsker om at reducere trængsel og luftforurening og fremme brugen af kollektiv trafik kan ligeledes indgå i den konkrete vurdering.

Andre forslag til justeringer af lokalplanen
For at skabe attraktiv cykelparkering til supermarkedet præciseres det, at minimum 8% af cykelparkeringen skal placeres i konstruktion, maks. 20 m fra indgangen og med direkte adgang fra Hiort Lorenzens Gade. Der foreslås mindre justeringer af facadebestemmelserne, og at tagterrassen reduceres i størrelse, da tilkøb af en del af metrostationspladsen og et mindre areal langs Rantzausgade mindsker friarealbehovet på tag. I det indre byrum på pladsen muliggøres et springvand og brug af stål som supplement til belægning i granit. Lokalplanens redegørelse specificeres ift. afledning af skybrudsvand. Der foreslås derudover andre, mindre justeringer af bestemmelserne (se bilag 10 og 14).

Høring

Henvendelser modtaget i høringsperioden og i den supplerende høring vedlægges som bilag 9 og 12. I bilag 10 og13 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Der blev afholdt digitalt borgermøde den 14. januar 2021, hvor 66 borgere deltog online. Referat af mødet er vedlagt som bilag 8. Borgernes hovedsynspunkter i høringen samt synspunkter, der vedrører ændringsforslag, der har været i supplerende høring, er samlet nedenfor.

Nørrebro Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter i høring og supplerende høring (bilag 10, henvendelse nr. 55, og bilag 12, henvendelse nr. 11):

 1. Godt at Nyrops og Koppels bygninger delvist er bevaret og genbrugt. Skifer på Koppels bygning bør bevares i større omfang. I Nyrops arkiv bør der ikke være indgange mod Rantzausgade. Godt at nybyggeri ikke er højere end det omgivende kvarter.
 2. Der er behov for voksenfællesskaber og socioøkonomiske virksomheder med nedsat husleje. Huslejen i boligerne skal også være overkommelige.
 3. Lokaludvalget har delte holdninger om 0-parkeringsnorm. Cykelparkeringen for beboerne er løst rigtig godt i dette byggeri med rampe ned til parkeringen.
 4. Fjernelse af ’vinger’ på tværlænger i tidligere forslag, der rækker over mod Nyrops bygning og ”afspejler” dens form er desværre fjernet og har gjort byggeriet kedeligere.
 5. I den supplerende høring påpeger udvalget, at forvaltningen burde have styr på lovgivningen inden lokalplanen blev sendt i supplerende høring. Høringsperioden er alt for kort til, at man kan forvente en seriøs behandling. Lokaludvalget har været i dialog med bygherre, delt høringen på Facebook og opfordret borgerne til at skrive høringssvar samt hørt naboerne.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Af hensyn til dagslys til den ønskede anvendelse, boliger og erhverv, kan der ikke bevares mere skifer. I Nyrops arkiv er der indgange mod Rantzausgade ift. at skabe byliv og muliggøre nye anvendelser.
 2. Der kan ikke stilles krav om socioøkonomiske fællesskaber og regulering af huslejen i en lokalplan.
 3. Vedr. parkeringsnormer og cykelparkering, se afsnit ’Forslag til ændringer af lokalplanforslaget’. Der kan ikke stilles krav om indvendige cykelramper til kælder.
 4. ’Vinger’ er ikke muliggjort, da de vil skygge i byrummet, skygge for beboelsesbygninger, tage beboernes udsigt og være meget dominerende ift. Nyrops bygning.
 5. Forvaltningen har ved forslagets fremlæggelse redegjort for det politiske råderum herunder, at der var en procesrisiko ved at vedtage en 0-norm. Denne procesrisiko er nu undersøgt yderligere (bilag 5). Høringsperioden har været på tre uger mod de lovpligtige to uger. Forvaltningen noterer sig lokaludvalgets dialog med beboere og bygherre.

Københavns Museum (bilag 10, henvendelse nr. 28) og Akademiraadet (bilag 10, henvendelse nr. 24, referat fra møde nr. 65 og opfølgning nr. 66) har følgende hovedsynspunkter i høring. I supplerende høring har Københavns Museum (bilag 12, henvendelse nr. 13) genfremsat synspunkterne.

 1. Positivt at arkivbygninger udpeges som bevaringsværdige, men bebyggelsesprocenten bør reduceres. Nybyggeri er for vidtgående og skyller ind over Koppels bygning og sker på bekostning af områdets kulturhistoriske og arkitektoniske karakter. Koppelbygningens lukkede og helstøbte karakter bør respekteres. Transformationen fungerer bedst i gavlen mod Jagtvej, hvor der er ét stort vindue fremfor de mange små vinduer, der slår massiviteten i stykker. Det indre byrum bliver lukket/utrygt og ikke orienteret mod byen.
 2. Nyrops facader bør fortsat være lukkede og symmetriske i stueetagen (Akademiraadet).

Forvaltningens bemærkninger

 1. Der er i Kommuneplan 2019 fastlagt en byggemulighed på maks. 10.000 m2. Et mindre vidtgående projekt, som tager mere hensyn til de bevaringsværdige bygninger og skaber et større byrum, kræver en reduktion af byggeretten. Hvis Teknik- og Miljøudvalget ønsker en reduktion af byggeretten, kan udvalget tilbagesende forslaget til forvaltningen med henblik på, at forvaltningen udarbejder et forslag med en mindre byggeret (bilag 15). Det foreslås at gavlen mod Florsgade i Koppels magasin fremstår mere lukket og mere lig gavlen mod Jagtvej.
 2. Forvaltningen er enig i, at facader i Nyrops bygning bør være symmetriske. Det foreslås, at facaden mod det indre byrum justeres med færre åbninger, så facader er ens.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser i høring og supplerende høring (bilag 10 og 12):

 1. 39 borgere er meget kritiske over for projektet, som belaster området ift. tæthed, anvendelser, omfang, udformning, byliv, bevaringsværdier, gener fra tagterrasse, miljøforhold støj, mv. Projektet burde gentænkes. Der burde laves en grøn park mellem de to bevaringsværdige bygninger og/eller laves kultur-og fritidsfunktioner. I den supplerende høring påpeger én borger, at ændringsforslag om facader ikke løser indbliksgener, lysforurening, og at facaden mod Florsgade stadig fremstår som en bagside.
 2. 42 høringssvar påpeger, at projektet vil skabe trafikale problemer med øget trafik og er imod 0-parkeringsnormen og nedlæggelse af 12 p-pladser. I den supplerende høring påpeger 11 borgere, at der er problemer med parkering i området, og syv borgere har forskellige forslag til, hvordan parkeringssituationen kan forbedres med etablering af flere p-pladser i det nye byggeri, erstatningspladser og optimering af pladser på terræn.
 3. Bygherre har en række ønsker til justering af bestemmelser af hensyn til dagslys, konstruktioner og anvendelser i nybyggeri og i Koppels magasinbygning. Bygherre ønsker også, at facader i Nyrops arkiv åbnes mere op, og påpeger bygningens symmetri. De ønsker at tagterrassen reduceres væsentligt i størrelse og trækkes mere tilbage fra omliggende gader. I den supplerende høring gentager bygherre ønsket om, at facader i stueetager i Nyrops arkiv skal åbnes mere op, og er uenig i, at facader bliver mere lukkede mod det indre byrum, idet nye anvendelser skal iagttages. Som minimum bør der gives mulighed for, at gitter for de små vinduer kan fjernes.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2019, hvor der er fastlagt en byggemulighed på op til 10.000 m2 med boliger og serviceerhverv, hvorfor området ikke udlægges til grøn park. Der har ikke været fremsat et politisk ønske om at anvende ejendommen helt eller delvist til kultur- og fritidsaktiviteter. Se også bemærkning under Akademiraadet og Københavns Museum, punkt. 1. Tagterrassen reduceres i størrelse og trækkes tre m tilbage fra facader mod veje. Herved mindskes indbliks-og støjgener.
 2. Projektet vil tilføje ca. 700-730 nye daglige bilture, som er under 5% i forhold de 16.000 daglige bilture på Jagtvej. Vedr. parkeringsnormer, se afsnittet ’Forslag til ændringer af lokalplanforslaget’. Det er ikke muligt at realisere projektet uden nedlæggelse af p-pladser.
 3. Bygherres ønsker er i store træk imødekommet, og der foreslås ændringer som beskrevet under Løsning samt bilag 10 og 14. Ønske om at åbne facaden på Nyrups arkivbygning og fjerne gitter er dog ikke imødekommet af hensyn til bygningens bevaringsværdier.

Økonomi

Udnyttelse af lokalplanens byggemulighed vil betyde, at der skal nedlægges ca. 12 parkeringspladser på offentlig vej i Florsgade og Hiort Lorenzens Gade. Det vil medføre et årligt provenutab på ca. 84.000 kr. Provenutabet indgår i beregningen af årets samlede provenuændring, og en eventuel manko søges kompenseret i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Provenutabet har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

           Søren Wille
                                                /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forslag til tillæg I til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads (bilag 2) med ændringer som foreslået under Løsning.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 4. oktober 2021

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1):

“At sagen sendes tilbage med henblik på at byggeriet mod Florsgade trækkes 2 meter tilbage uden at gårdrummet bliver mindre.”

 

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 4 stemmer mod 6. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F, Ø og Å.

Imod stemte: A, C, O og V.

 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2):

“At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig, så parkering kan holdes på egen grund uden at belaste de offentlige vejarealer”.

 

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 2 stemmer mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.

Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF3):

“At der ikke stilles krav om opførelse af almene boliger”.

 

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, O, V, Ø og Å.

 

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF4):

“At hvis der stilles krav om almene boliger, skal disse opføres som ungdomsboliger”.

 

 

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med 1 stemmer mod 5. 4 undlod at stemme.

For stemte: C.

Imod stemte: B, F, V, Ø og Å.

Undlod at stemme: A og O.

 

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 1. 4 undlod at stemme.

 

 

For stemte: A, O og V.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: B, F, Ø og Å.

 

 

Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne ser gerne, at 0-normen anvendes med kommuneplantillæg.”

 

 

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne stemmer for indstillingen, fordi det vil være en længere proces at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, og vi ser gerne, at byggeriet kommer i gang, således der kan komme almene boliger på pladsen.”

 

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

“Partierne mener, at man med den kommende kommuneplan bør sikre det planmæssige grundlag, så der i fremtiden kan gøres brug af 0-normen.”

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

“Området er meget tæt bebygget, og derfor ønsker vi ikke at fortætte området yderligere. Vi ønsker desuden at bevare udsynet til de historiske bygninger af bla Martin Nyrop, og derfor kan vi ikke bakke op om nybyggeriet på grunden.”

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

“Venstre stemmer for indstillingen, da vi er tilhænger af, at der oprettes parkering under jorden. Belægningsprocenten er over 100% i området, og derfor vil det være stærkt uhensigtsmæssigt at opføre et nyt byggeri uden parkering. Det vil i så fald være stærkt belastende for de beboere i området som har brug for en bil.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. oktober 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, Å, B, F, V og O.

Imod stemte: C.

 

Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne stemmer i denne sag kun for indstillingens § 12-erklæring, men ikke for selve indstillingen”.

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

 

”For partierne er det vigtigt, at 0-normen anvendes og vi vil i Borgerrepræsentationen stille ændringsforslag om anvendelsen af 0-normen med kommuneplantillæg.”

 

Socialdemokratiet og Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2021:

 

“Partierne stemmer for indstillingen, fordi det vil være en længere proces at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, og vi ser gerne, at byggeriet kommer i gang, således der kan komme almene boliger på pladsen.”

 

 

Socialdemokratiet videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2021:

 

“Partierne mener, at man med den kommende kommuneplan bør sikre det planmæssige grundlag, så der i fremtiden kan gøres brug af 0-normen.”

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2021:

 

“Området er meget tæt bebygget, og derfor ønsker vi ikke at fortætte området yderligere. Vi ønsker desuden at bevare udsynet til de historiske bygninger af bl.a Martin Nyrop, og derfor kan vi ikke bakke op om nybyggeriet på grunden.”

 

 

Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2021:

 

“Venstre stemmer for indstillingen, da vi er tilhænger af, at der oprettes parkering under jorden. Belægningsprocenten er over 100% i området, og derfor vil det være stærkt uhensigtsmæssigt at opføre et nyt byggeri uden parkering. Det vil i så fald være stærkt belastende for de beboere i området som har brug for en bil.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

 

Enhedslisten og SF genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) fra udvalgsbehandlingen:

“at sagen sendes tilbage med henblik på at byggeriet mod Florsgade trækkes 2 meter tilbage uden at gårdrummet bliver mindre.”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

”at sagen sendes tilbage til forvaltningerne for at få fremlagt et nyt kommuneplantillæg med en 0-norm for parkering i lokalplanområdet og et tilsvarende revideret lokalplanforslag.”

 

Det af Enhedslisten og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 27 stemmer imod 25. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti.

Imod stemte: A, V, C, O og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

Undlod at stemme: Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

 

Det af Enhedslisten, Radikale Venstre og SF fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev vedtaget med 26 stemmer imod 25. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger).

Imod stemte: A, V, C og O.

Undlod at stemme: Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne ser gerne, at 0-normen anvendes med kommuneplantillæg.”

 

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Partierne stemmer for indstillingen, fordi det vil være en længere proces at få udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, og vi ser gerne, at byggeriet kommer i gang, således der kan komme almene boliger på pladsen.”

 

Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Partierne mener, at man med den kommende kommuneplan bør sikre det planmæssige grundlag, så der i fremtiden kan gøres brug af 0-normen.”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Området er meget tæt bebygget, og derfor ønsker vi ikke at fortætte området yderligere. Vi ønsker desuden at bevare udsynet til de historiske bygninger af bla Martin Nyrop, og derfor kan vi ikke bakke op om nybyggeriet på grunden.”

 

Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Venstre stemmer for indstillingen, da vi er tilhænger af, at der oprettes parkering under jorden. Belægningsprocenten er over 100% i området, og derfor vil det være stærkt uhensigtsmæssigt at opføre et nyt byggeri uden parkering. Det vil i så fald være stærkt belastende for de beboere i området som har brug for en bil.”

Til top