Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Reduktion af engangsemballage

Se alle bilag

På baggrund af et medlemsforslag fra Det Konservative Folkeparti får Borgerrepræsentationen en status på forvaltningernes arbejde med at udfase engangsemballage. Der skal samtidig tages stilling til, hvordan kommunen ved at stille krav i kommende udbud kan arbejde videre med at reducere brugen af engangsemballage. Endvidere indstilles at udfase vand på plastflaske i Københavns Kommunes kantiner.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at forvaltningernes status vedrørende Københavns Kommunes arbejde med at omlægge til mere miljøvenlige emballageformer tages til efterretning,
 2. at det godkendes, at der i alle kommunens relevante udbud fremadrettet skal ske en vurdering af, om der kan stilles en række konkrete krav til engangsemballage, jf. tabel 1,
 3. at det godkendes, at vand på plastflasker udfases fra Københavns Kommunens kantiner, senest ved næste genudbud af den enkelte kantineaftale,
 4. at det godkendes, at medlemsforslaget stillet af Det Konservative Folkeparti på Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2020, dagsordenspunkt 21, jf. bilag 1, hermed er håndteret. 

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 2020:

 1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde en status på, hvor langt kommunen er kommet med sin omlægning til mere miljøvenlige emballageformer.
 2. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen med inddragelse af andre relevante forvaltninger at udarbejde et forslag til politisk behandling om, at Københavns Kommune i sine indkøb så vidt muligt udfaser engangsemballage til fordel for genbrugelig emballage og når vi indkøber produkter med engangsemballage, skal det så vidt muligt kunne udsorteres til genanvendelse. Forslaget skal fremlægges til politisk behandling i Økonomiudvalget senest januar 2021.

På baggrund af det vedtagne medlemsforslag (bilag 1) har Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til, hvordan Københavns Kommune kan fortsætte arbejdet med at reducere brugen af engangsemballage og herunder engangsplast. Dertil er der indhentet en status på, hvordan forvaltningerne arbejder med omlægning til mere miljøvenlig emballage.

Løsning

Københavns Kommune har allerede truffet en række beslutninger for at mindske miljøbelastningen ved brug af engangsemballage. Det er et obligatorisk krav, at alle emballager skal være PVC- og ftalatfrie samt fri for alle kendte uønskede stoffer. Endvidere har Borgerrepræsentationen tidligere besluttet, at der i kommunens institutioner ikke må indkøbes eller serveres kildevand på flaske eller beholder.

I forbindelse med Københavns Kommunes store fødevareudbud besluttede Borgerrepræsentationen den 20. juni 2019 dertil en række obligatoriske krav til emballagen til fødevarer, da Teknik- og Miljøforvaltningen vurderede, at det er plastemballagen til ferske fødevarer, der er mest udviklet i forhold til at kunne genanvendes. Der blev blandt andet truffet beslutning om, at plastemballagen til ferske fødevarer skal være lavet af plasttypen PET. Samtidig blev der truffet beslutning om, at Københavns Kommune forud for alle udbud forholder sig til, om der kan indarbejdes krav til emballage generelt. Det omfatter en række i dag frivillige krav, f.eks. at der kan stilles krav om at plastprodukter skal indeholde genbrugt/genanvendt plast, at emballage, som vejer mere end 25 gram, skal kunne skilles ad i separate materialetyper eller at transportemballage som plastkasser og -paller skal indeholde minimum 45 pct. genanvendt materiale. Transportemballage som plastfolier, strækfolier eller krympefolier skal, om muligt, indeholde genanvendt plast.

Forvaltningerne er blevet bedt om en status på deres arbejde med krav til emballage og generelt reduktionen af engangsplastprodukter i forbindelse med udbud, og status fremgår af bilag 2. Status viser, at der i dag arbejdes med krav til emballage på en række udbudsområder, men det er samtidig vurderingen, at der er yderligere potentiale for at stille krav til emballage i kommende udbud.

På baggrund af den nuværende viden på området, vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at øge efterspørgslen af bionedbrydelige produkter og- emballager. I stedet vurderes potentialerne i at øge anvendelsen af mere cirkulære indkøb som er langt bedre både ressource- og miljømæssigt. Det vil sige, at emballagematerialer skal være designet til genbrug og/eller genanvendelse ud fra cirkulære principper, og de skal efter brug kunne håndteres i kommunens affaldssystem.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Center for Indkøb i Københavns Ejendomme og Indkøb indgår i et samarbejde i regi af hovedstadsområdets kommuner (KKR Hovedstaden) frem mod 2023, hvilket forventes at resultere i, at der vil blive udarbejdet en fælles plast- og emballage reduktionsstrategi med konkrete målsætninger og miljøeffektvurderinger, som kommunerne kan benytte til at måle effekten af deres indkøbsvalg ud fra.

Nye initiativer
Det indstilles, at der i alle kommunens relevante udbud, dvs. udbud hvor der sker en egentlig leverance af fysiske varer, fremadrettet skal ske en vurdering af, om der kan stilles en række konkrete krav til engangsemballage, jf. tabel 1. Kravene vedrørende plastemballage baserer sig på anbefalinger fra en designguide, der er udarbejdet i Plastindustriens netværk for cirkulær plastemballage.

Kravene i tabel 1 bygger dels på nuværende frivillige krav til emballage, og dels på endnu mere ambitiøse krav til emballage. For eksempel skærpes kravet til genanvendt materiale i multipakkeemballage og transportemballage af plast fra 45 pct. til 75 pct.

Der er stor varians mellem forskellige produktområder for, hvad det i dag er muligt at stille krav om. Såfremt markedsafdækningen viser, at markedet kan honorere kravene, uden at dette medfører en væsentlig merpris, brugs- eller kvalitetsudfordringer, så vil kravene skulle anvendes i udbuddene.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil stå til rådighed med viden om plast, så forvaltningerne kan trække på denne viden, når de skal gennemføre kommende udbud. Det vil dog være den ansvarlige forvaltning, der skal foretage markedsdialogen, og herunder afklare muligheden for at stille krav til emballagen i dialog med markedet.

Tabel 1. Krav til engangsemballage af plast og pap  

Materiale

Område

Krav

Plast

Plastemballage generelt

 

Flest muligt af nedenstående krav skal stilles til plastemballage:

 1. Køb emballager, der kan genbruges eller genanvendes
 2. Køb emballager, der indeholder en høj andel af genanvendt plast om muligt.
 3. Køb emballager i plasttypen PET, PP og PE.
 4. Køb emballager med enkeltdele i samme plasttype, som kan adskilles.
 5. Køb emballager i klare eller lyse farver. Plastemballager og -dele af genanvendt plast er undtaget.

Sekundær og tertiær emballage

Multipakkeemballage og transportemballage, f.eks. transportkasser og paller af plast, skal som et minimum indeholde 75 pct. genanvendt materiale.

Pap

Papemballage generelt

 

Flest muligt af nedenstående krav skal stilles til papemballage:

 1. Køb emballager, der kan genbruges eller genanvendes
 2. Køb emballager, der indeholder en høj andel af genanvendte fibre.
 3. Alternativt købes emballager som er PEFC eller FSC mærket (Bæredygtigt træ)

Primær emballage

 

Papemballage skal være fremstillet af 75 pct. genanvendte fibre.

Alternativt skal papemballage overholde PEFC eller FSC mærket om bæredygtigt træ. Bemærk at papemballager til kontakt med fødevarer er omfattet af særlige lovkrav.

Sekundær og tertiær emballage

Papkasser og papemballage (sekundær emballage og transportemballage) skal være fremstillet af 75 pct. genanvendte fibre.

Forvaltningernes vejledning til krav og målsætninger, der skal stilles i forbindelse med udbud, Det Grønne Opslagsværk, vil blive opdateret med de nye krav til engangsemballage jf. tabel 1.

Udfasning af kildevand på flaske i kommunens kantiner
Borgerrepræsentationen vedtog den 26. november 2009 en strategi for udfasning af kildevand på flaske og beholder, der omfattede en udfasning af brugen af kildevand til medarbejder- og mødebrug, og mulighederne for at erstatte dette med postevand. På daværende tidspunkt blev salg af kildevand i kommunens kantine undtaget fra beslutningen, da det blev vurderet at kunne påvirke de enkelte kantiners driftskontrakter. Økonomiforvaltningen vurderer nu, at kravet om at udfase kildevand på flaske kan udbredes til også at gælde kommunens personalekantiner. Det indstilles, at kravet skal være indført senest, når de forskellige kantineaftaler genudbydes, da det ikke er sikkert, at de vil kunne indføres i nuværende aftaler uden forhandling med leverandøren.

Udfasning af engangsservice af plast
Engangsservice er i dag i vid udstrækning af plast. EU har vedtaget et direktiv, der forbyder bl.a. engangsservice af plast fra medio 2021 og frem, herunder engangsbestik, engangstallerkner, sugerør, rørepinde samt drikkebægere, drikkevare- og fødevarebeholdere af ekspanderet polystyren (flamingo). Når EU har udmeldt de tekniske specifikationer, vil kommunen sikre, at det ikke længere er muligt at købe disse plastprodukter i Københavns Kommunes indkøbsløsning fra forventeligt medio 2021. Det vil blive sikret, at der er genanvendelige alternativer til de engangsserviceprodukter af plast, der fjernes, men som forvaltningerne fortsat har behov for at kunne indkøbe.

Øget affaldssortering og genanvendelse
En lang række af folketingets partier har i juni 2020 indgået en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som betyder, at der fra 1. juli 2021 indføres krav til kommunerne om ens indsamling af 10 affaldsfraktioner: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Endvidere blev der fastsat et krav i affaldsbekendtgørelsen om, at kommunerne senest 1. januar 2022 som minimum skal stille krav om 60 pct. reel genanvendelse af det indsamlede plastikaffald, når affaldet udbydes til behandling. Herved skal det sikres, at det bliver muligt i endnu højere grad at genanvende det affald, der indsamles i Danmark, og derved understøtte en cirkulær økonomi.

Økonomi

Økonomiforvaltningen vurderer ikke, at de foreslåede nye krav vil få økonomiske konsekvenser.

Eventuelle merudgifter i forbindelse med krav i konkrete udbud vil skulle håndteres inden for forvaltningernes egne rammer eller ved kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Hver forvaltning skal fremad sikre, at der i de relevante udbud sker en vurdering af, om der kan stilles ovenstående konkrete krav til engangsemballage, samt senest ved næste udbud af forvaltningens kantiner sikres, at der ikke fremad sælges kildevand på flaske.

 

/ Mads Grønvall / Søren Hartmann Hede

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at forvaltningernes status vedrørende Københavns Kommunes arbejde med at omlægge til mere miljøvenlige emballageformer tages til efterretning,
 2. at det godkendes, at der i alle kommunens relevante udbud fremadrettet skal ske en vurdering af, om der kan stilles en række konkrete krav til engangsemballage, jf. tabel 1,
 3. at det godkendes, at vand på plastflasker udfases fra Københavns Kommunens kantiner, senest ved næste genudbud af den enkelte kantineaftale,
 4. at det godkendes, at medlemsforslaget stillet af Det Konservative Folkeparti på Borgerrepræsentationens møde den 8. oktober 2020, dagsordenspunkt 21, jf. bilag 1, hermed er håndteret. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top