Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Københavns Kommunes høringssvar til anlægslov for Lynetteholm

Se alle bilag
Der skal tages stilling til kommunens høringssvar til Transport- og Boligministeriets høring om forslag til anlægslov for Lynetteholm. Lovforslaget fastlægger projektets udformning og vilkårene for dets gennemførelse bl.a. på baggrund af den miljøkonsekvensrapport om projektet, som kommunen allerede har afgivet høringssvar til. Bemærkningerne til anlægsloven følger de ønsker, som kommunen fremsatte der. Der skal også tages stilling til en høring om tillæg til miljøkonsekvensrapport om uddybning af sejlrende og klapning af materiale fra Lynetteholm.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til høringssvar, jf. bilag 1, til anlægslov for Lynetteholm godkendes,
  2. at forslag til høringssvar, jf. bilag 2, til tillæg til miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm vedr. uddybning af sejlrende og klapning af havbundsmateriale godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Lynetteholm skal etableres på grundlag af en anlægslov, der samler reguleringen af anlæg og drift af opfyldningen. Forslaget til denne lov er sendt i høring i perioden 15. januar til 14. februar 2021, se bilag 3. I forslaget til høringssvar til anlægsloven fokuseres der på kommunale interesser, der går igen fra kommunens høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm (behandlet af Borgerrepræsentationen 21. januar 2021). Høringssvaret efterspørger bl.a. lovbestemmelser om indsatser og anlæg i forhold til trafik, så konsekvenserne af anlægskørsel og jordtransport kan reduceres yderligere, samt en lovhjemmel til kommunal aftalebaseret regulering af jordtransport.

I forhold til tillæg til miljøkonsekvensrapport, se bilag 4, noteres det, at materialet ikke kan indgå i Lynetteholm. Uddybning og klapning er statslige kompetencer, som kommunen ikke har bemærkninger til.

Løsning

Kommunen er ikke myndighed for etableringen af Lynetteholm, men varetager sine interesser gennem høringssvar til statens forslag til anlægslov og til miljøkonsekvensvurderingerne af projektet.

Forslag til anlægslov

Det vurderes overordnet, at lovforslaget skaber gode rammer for at realisere Lynetteholm-projektet, så det kan forene og indfri de fire målsætninger med projektet. Med en anlægslov gives By & Havn adgang til at etablerer de anlæg, som loven indeholder. Det gælder selve opfyldningen og de tilknyttede arbejdsarealer, herunder en ny adgangsvej. Det tillades også, at sejlrender flyttes, så der fortsat er sikker dybde for sejlads til Inderhavnen og Prøvestenen.

Hvis By & Havn skal kunne udføre yderligere anlæg, skal de optages i loven. I forslaget til høringssvar er der derfor fokus på de anlæg og ændringer på vejnettet, som kommunen ønsker for at minimere de trafikale konsekvenser.

I anlægsfasen, hvor den nye adgangsvej ikke er færdig, er der efter kommunens vurdering behov for at forbedringer på en del af Refshalevej. Anlægsfasen medfører ikke en stor forøgelse af trafikken, men denne vej er allerede i dag ikke optimal for trafikafvikling og tryghed. Høringssvaret beskriver derfor, at der er behov for at forbedre krydsningsmulighederne for bløde trafikanter ved Refshalevej/Forlandet og Refshalevej/Krudtløbsvej, samt for at skabe mere plads, så det opleves trygt at færdes ad vejen. Disse indsatser ønskes konkret optaget i loven.

I driftsfasen ser kommunen behov for at forbedre trafikafvikling og -sikkerhed i krydsene Chrismas Møllers Plads og Uplandsgade-Vermlandsgade. Det kan ske gennem signaloptimering, som også foreslås optaget i loven.

Kommunen ønsker en mulighed for supplere den almindelige trafikregulering med privatretlige aftaler med jordtransportører om transporten, der begrænser eller flytter denne transport fra udvalgte særligt belastede strækninger eller tidsrum. For at kunne indgå sådanne aftaler skal kommunen have hjemmel til at dække de ekstraomkostninger, som de ændrede ruter og tidspunkter medfører for tranportørerne. En sådan hjemmel ønskes derfor optaget i loven.

Øvrige forhold

I sit høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm (se bilag 5, der vil blive opdateret, hvis der sker ændringer hertil ved Borgerrepræsentationens behandling 21. januar 2021) har kommune peget på en række andre ønsker vedrørende bl.a. natur, vandkvalitet, forhold for de sårbare brugere af vandet (kajakker, småbade mv.). Disse ønskes indarbejdet i lovbemærkningernes gennemgang af vilkår for anlægget og den fremtidige overvågning. Derved kan der tages hensyn til dem, når loven udmøntes i mere detaljerede krav til projektet, hvor lovbemærkningerne og miljøkonsekvensvurderingen spiller en væsentlig rolle. Dette ventes bl.a. at ske i en såkaldt implementeringsredegørelse.

Tillæg til miljøkonsekvensrapport om uddybning af sejlrende og klapning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et tillæg til miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm om uddybning af sejlrende og klapning af havbundsmateriale i høring i perioden 18. december 2020 til 17. februar 2021. Kommunen noterer sig, at begge dele er statslige kompetencer, da staten er myndighed for søterritoriet. Det opgravede materiale fra havbunden kan rent teknisk ikke bruges til etablering af Lynetteholm. Det skal derfor placeres enten i det eksisterende slamdepot på land (det forurenede havbundsmateriale) eller på allerede udpegede klappladser i Køge Bugt (det øvrige havbundsmateriale).

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter Borgerrepræsentationens beslutning indsender Økonomiforvaltningen de to høringssvar. Kommunens høringssvar til miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm som godkendt af Borgerrepræsentationen den 21. januar 2021 vedlægges.

Forslag til anlægslov for Lynetteholm ventes fremlagt i Folketinget i marts 2021, og loven ventes at træde i kraft 1. juli 2021.

 

Søren Hartmann Hede / Søren Tegen Pedersen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at forslag til høringssvar, jf. bilag 1, til anlægslov for Lynetteholm godkendes,
  2. at forslag til høringssvar, jf. bilag 2, til tillæg til miljøkonsekvensrapport for Lynetteholm vedr. uddybning af sejlrende og klapning af havbundsmateriale godkendes.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag:

 

”at Københavns Kommune henvender sig til Trafikministeriet om forlængelse af høringsfristen for at give tid til en ordentlig demokratisk proces og borgerinddragelse på et meget kompliceret fagområde og give svenskerne mulighed for at reagere på de miljømæssige konsekvenser anlæg af Lynetteholm kan have på svensk farvand.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 9 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, B, F, V, C og O.

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 4. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, F, B, V, C og O.

Imod stemte: Ø og Å.

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten har stillet forslag om en forlængelse af høringsfristen, så den følger praksis på et halvt år ved forslag til stormflodssikring. 

Det vil både give borgerne ordentlig tid til at sætte sig ind i et meget kompliceret fagområde og give svenskerne mulighed for at reagere på de miljømæssige konsekvenser anlæg af Lynetteholm kan have på svensk farvand.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at Københavns Kommune henvender sig til Trafikministeriet om forlængelse af høringsfristen for at give tid til en ordentlig demokratisk proces og borgerinddragelse på et meget kompliceret fagområde og give svenskerne mulighed for at reagere på de miljømæssige konsekvenser anlæg af Lynetteholm kan have på svensk farvand.”

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

”at Københavns Kommune henvender sig til Transport- og Boligministeriet om at den samme kreds som er indbudt til at afgive høringssvar til VVM for Lynetteholm også bliver indbudt til at afgive høringssvar til anlægsloven. Som konsekvens bør høringsperioden forlænges for at sikre den fornødne tid.”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3):

”Side 1, 2. afsnit, første punktum ændres til: ”Københavns kommune ser frem til miljøkonsekvensvurdering af østlige ringvej med havnetunnel og metroudvidelsen, som grundlag for en samlet vurdering af de miljømæssige og økonomiske forudsætninger for etablering af Lynetteholmen. I lyset af denne forventning foreslår Københavns kommune behandlingen af anlægsloven for Lynetteholm (som jorddepot) udskudt, idet vi samtidig henviser til de mange høringssvar vedr. miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm, som peger på, at den planlagte beslutningsproces for det samlede projekt er i strid med VVM-direktivet.” ”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4):

”Side 2, 2. dot: efter ’signalanlæg’ ændres til: ”fodgængerfelter og anlæg af cykelstier i sikre tracéer på og langs vejene på Nordøstamager.” ”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5):

”Side 2, 5. dot, 3. linie ændres til: ”sejle ind og ud af havnen ved at opretholde en passage syd om Lynetteholm, samt vurdere...” ”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF6):

”Trafikale forhold (side 3): Afsnit 1: sidste sætningsled udgår (, der derfor...).”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF7):

”Afsnit 2-7 udgår (1. og sidste afsnit er tilbage) og erstattes af:

”Københavns Kommune gerne udføre disse foranstaltninger, så der sikres en sammenhæng med den øvrige trafikplanlægning på Nordøstamager. Der bør i anlægsloven indarbejdes en bestemmelse om, at By og Havn dækker kommunens ekstra omkostninger.” ”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF8):

”Ad bilag 2: Klapning

Efter afsnit 2 indsættes:

”Københavns Kommune er bekymret over den kumulative påvirkning på de store arealer med lavt vand og værdifuld bundvegetation, især ålegræs, blandt andet omkring Trekroner, som følge af ophvirvling og tab af bundsediment i forbindelse med uddybningen af Ydre Nordhavn, anlæg af Lynetteholm perimeteren og nu uddybningen af Kongeløbet og senere anlæg af sænketunnelerne til Østre Ringvej og metroforbindelse til Lynetteholm. Det er desværre ikke belyst i temarapporten. ” ”

 

Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF9):

”Efter afsnit 3 indsættes:

”Københavns Kommune så gerne, at vurderingen af klapningens betydning for Øresunds generelle sundhedstilstand – herunder af risiko for fremtidige iltsvind og tab af muligheder for badning og fiskeri - indgik i en samlet vurdering af miljøbelastningen fra Lynetteholm og Infrastruktur.” ”

 

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 38 stemmer imod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti og Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF8) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Det af Enhedslisten og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF9) blev forkastet med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

Imod stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt med 39 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, C, O, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen

Imod stemte: Ø, Å og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti

 

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten mener det er bekymrende at anlægsloven for Lynetteholm er sendt i høring inden høringssvar fra VVM redegørelsen er blevet sagsbehandlet. Det betyder at loven omhandler konkrete anlægsarbejde, der endnu ikke er godkendte. Det giver et indtryk af at høringsprocessen vedrørende miljøkonsekvenserne af Lynetteholm er en skinproces. Det understreger endnu engang nødvendigheden af en samlet høring af hele anlægsprojektet og ikke den salami-metoder som Transport- og Boligministeriet har valg.”

 

Enhedslisten og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne har stillet forslag om en forlængelse af høringsfristen, så den følger praksis på et halvt år ved forslag til stormflodssikring. Det vil både give borgerne ordentlig tid til at sætte sig ind i et meget kompliceret fagområde og give svenskerne mulighed for at reagere på de miljømæssige konsekvenser anlæg af Lynetteholm kan have på svensk farvand.”

Til top