Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om at sætte Københavns kommune fri af statslige barrierer på luftområdet for at styrke folkesundheden

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger overborgmesteren på vegne af Københavns Kommune at rette henvendelse til regeringen med forslag om, at Københavns Kommune i en forsøgsperiode sættes fri af statslige barrierer på luftområdet, så der kan iværksættes nye tiltag, der kan medvirke til at mindske sundhedsskadelig luftforurening og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf, herunder mange for tidligere dødsfald og sygdomstilfælde.

(Stillet af SF)

Motivering

Luftforurening fører hvert år til ca. 440 for tidlige dødsfald i Københavns Kommune og endnu flere sygdomstilfælde i form af bl.a. lungekræft, diabetes, demens og hjertekarsygdomme. Partikler og andre skadelige stoffer i luften koster samtidig flere hundredetusinde sygedage i Hovedstaden. De største lokale kilder til luftforurening reguleres primært af staten, og derfor er det begrænset, hvad kommuner som København selv kan stille op.

Der er nedsat en ekspertgruppe, der kommer med anbefalinger til, hvordan Københavns Kommune kan reducere de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening. Ekspertgruppen peger bl.a. på statslige barrierer ift. brændefyringer fra bl.a. brændeovne samt at personbiler omfattes af skærpede miljøkrav. Ekspertgruppen peger således fx på, at Københavns Kommune bør presse på for ”ændring af gældende lovgivning, så kommunerne i Danmark får hjemmel til at forbyde brændefyring inden for egen kommunegrænse. Brændefyring reguleres statsligt, hvorfor Københavns Kommunes handlerum i dag er begrænset”.  Ekspertgruppen peger også på at ”Københavns Kommune bør arbejde aktivt for, at der hurtigst muligt træffes beslutning om at de skærpede regler om miljøzoner inkluderer personbiler…. Miljøzoner reguleres statsligt, hvorfor Københavns Kommune ikke har et handlerum i dag”.

Med baggrund i ekspertgruppens nuværende og kommende anbefalinger præsenteres konkrete forslag til tiltag.

I sin åbningstale til Folketinget sidste år lancerede Statsministeren en ny frikommunemodel, der har sat syv kommuner fri af statslige regler på tre velfærdsområder. Med inspiration heri foreslås det at anmode regeringen om at blive sat fri af statslige barrierer ift. indsatser, der skal medvirke til at mindske luftforurening og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf, herunder de mange for tidlige dødsfald og sygdomstilfælde, som luftforurening er skyld i.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Et forslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre, Alternativet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om at udvalgshenvise indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget blev vedtaget uden afstemning.

Til top