Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Udpegning af repræsentanter til politisk dialoggruppe vedr. samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn

Se alle bilag

Med denne indstilling skal Borgerrepræsentationen udpege deltagere til en politisk dialoggruppe i forbindelse med Københavns Kommunes igangværende samarbejdsaftale ”Lighed i bevægelse” med DGI Storkøbenhavn 2020-2024.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der blandt Borgerrepræsentationens medlemmer udpeges i alt fire medlemmer til at indgå i den politiske dialoggruppe vedr. samarbejdsaftalen med DGI Storkøbenhavn ”Lighed i bevægelse”.

(Kultur- og Fritidsforvaltningen)

Problemstilling

DGI Storkøbenhavn har henvendt sig til kultur- og fritidsborgmesteren, børne- og ungdomsborgmesteren, socialborgmesteren og sundheds- og omsorgsborgmesteren for at få udpeget politiske repræsentanter fra de respektive udvalg til at indgå i en dialoggruppe vedr. samarbejdsaftalen ”Lighed i Bevægelse” (bilag 1).

Løsning

Samarbejdsaftalen mellem DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune handler om at gøre flere børn og unge i København idrætsaktive. Den overordnede målsætning er, at der medio 2024 er inkluderet 10.000 flere børn- og ungemedlemmer (0-18 år) i foreningerne, heraf halvdelen piger.

Dette søges opnået via følgende overordnede spor:

  • Opbygning af nye, foreningsbaserede idrætsfællesskaber for børn og unge
  • Foreningsudvikling og flere partnerskaber med foreninger
  • Helhedsplaner for idrætten i tre udvalgte byområder (Tingbjerg, Sundby og Sydhavnen)
  • Idrætsforeninger i samarbejde med skoler og daginstitutioner

 

Dialoggruppen, som der skal udpeges fire repræsentanter til, skal mødes én gang årligt med politiske repræsentanter fra DGI Storkøbenhavn. Dialoggruppen skal bidrage til helhedstænkning med udgangspunkt i børn og unges hverdagsliv, og dermed styrke idrætsforeningerne i arbejdet med at inkludere flere og kvalificere de konkrete, praktiske indsatser i samarbejdet. Ambitionen er bl.a., at indsatserne skal være med til at bryde den sociale og geografiske ulighed i bevægelse, så endnu flere børn og unge vil drage fordel af mødet med foreningslivet i deres hverdag.

Dialoggruppemøderne faciliteres af DGI Storkøbenhavn.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet medio 2020, og det konkrete arbejde med indsatsområderne er allerede godt i gang i et tæt samarbejde mellem DGI Storkøbenhavn og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen indgår som centrale aktører, både på lokalt og centralt niveau.

Der er i arbejdet desuden kontinuerligt fokus på at inddrage de københavnske foreninger og andre relevante aktører, der vil være med til at styrke børne- og ungeidrætten i København – det være sig andre forvaltninger, street-miljøet, kulturelle, sociale og humanitære organisationer, fonde, skoler og uddannelsesinstitutioner, virksomheder mm.

Afsatte midler til ”Lighed i bevægelse” med DGI Storkøbenhavn

Københavns Kommune har med Overførselssagen 2019/2020, Budget 2020 og Budget 2021 afsat i alt 35,9 mio. kr. i perioden 2020-2024 til nedenstående indsatser, der understøtter og medfinansierer samarbejdsaftalen:

  • Ansættelse af idrætskonsulenter, der skal arbejde med indsatsområderne lokalt (medarbejdere er ansat)
  • Sociale Partnerskaber med ti foreninger (aftaler er indgået)
  • Aktive børn i forening (indsats er igangsat)
  • Brobold (indsats er igangsat)

 

DGI Storkøbenhavn har afsat 14 mio. kr. i alt over de fire år.

Strategisk samarbejde om ”Verdensby i bevægelse” med DIF og DGI på landsplan

 

Der gøres opmærksom på, at der i øjeblikket arbejdes med at udforme en mere overordnet og strategisk samarbejdsaftale ”Verdensby i bevægelse” mellem DIF og DGI på landsplan og Københavns Kommune. Denne aftale vedrører udviklingen af byen i forhold til fysisk aktivitet for alle borgere, social bæredygtighed og internationalt udsyn. Det forventes, at denne aftale underskrives i løbet af foråret 2021. I forbindelse hermed vil alle borgmestre i Københavns Kommune indgå i en årlig politisk drøftelse med formændene for DIF og DGI på landsplan.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen orienterer DGI Storkøbenhavn om de udvalgte repræsentanter fra Københavns Kommune. DGI Storkøbenhavn inviterer til det videre forløb.

Bemærkninger til hvervet

 

Antal pladser

 

Københavns Kommune udpeger fire medlemmer til den politiske dialog og følgegruppe vedr. samarbejdsaftalen ”Lighed i bevægelse” med DGI.

Særlige krav/valgbetingelser

 

Krav om medlemskab af Borgerrepræsentationen.

Anbefalinger til udpegning

 

For at sikre en kobling til forvaltningernes samarbejde med DGI om udmøntning af samarbejdsaftalen ”Lighed i bevægelse” anbefales det, at Borgerrepræsentationen udpeger et medlem fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget til at repræsentere Københavns Kommune i den politiske dialog- og følgegruppe.

Udpegningstype

 

Forholdstalsvalg.

Vederlag

 

Intet vederlag.

Funktionsperiode

 

Funktionsperioden følger den kommunale valgperiode.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top