Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Ændring af gebyrmodel for stævner med børn og unge samt for Skyttehuset i DGI-Byen

Se alle bilag
Der skal tages stilling til ændringer i gebyrmodellen for henholdsvis stævner for børn og unge samt for Skyttehuset i DGI-Byen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det godkendes, at der oprettes en ny gebyrtakst for Skyttehuset i DGI-Byen.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentation besluttede i forbindelse med budget 2019 at indføre gebyr for foreningers brug af lokaler. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. juni 2019 ændringer i gebyrmodellen, og Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2019 de bevillingsmæssige konsekvenser heraf (bilag 1).

Beslutningen har nogle utilsigtede virkninger dels i forhold til afvikling af stævner, dels i forhold til afregningen for brugen af Skyttehuset i DGI-Byen, hvorfor der foreslås ændringer på områderne.

Løsning

Stævner og turneringer:

Gebyrmodellen har til formål at hente en besparelse på 3 mio. kr. årligt ved at opkræve et gebyr for folkeoplysende foreningers brug af lokaler, jf. folkeoplysningsloven. I gebyrmodellen er der indlagt et ekstra medlemstilskud til foreninger med medlemmer under 25 år. Hensigten med det ekstra medlemstilskud er i videst muligt omfang at friholde børne- og ungeforeninger for gebyr.

I forbindelse med stævner og turneringer for børn og unge, har dette imidlertid ikke været muligt, fordi det typisk er forbund og unioner, der afholder stævner og turneringer, men efterfølgende sender gebyropkrævningen videre til foreningerne. Derved indgår gebyret ikke i foreningernes samlede gebyrberegning, og foreningerne friholdes dermed ikke for denne del via det ekstra medlemstilskud.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor over for Kultur- og Fritidsudvalget, at forbund og unioner ikke skal betale gebyr for stævner og turneringer for børn og unge under 18 år.

Er der deltagere til stævnet eller turneringen, som er over 18 år, vil der skulle betales gebyr for stævnet eller turneringen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil før hver udsendelse af faktura indhente stævne- og turneringsinformationer fra forbund og unioner med henblik på at friholde alle stævner og turneringer for børn og unge under 18 år.

Det er vurderingen, at provenuet på gebyr hermed nedsættes med ca. 0,3 mio. kr. årligt. Der foretages derfor en justering af såvel indtægter som udgifter på området.

Skyttehuset

Skyttehuset i DGI-Byen består af 40 skydebaner, som deles mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og DGI-byen. Antallet af baner, som Kultur- og Fritidsforvaltningen råder over, varierer fra time til time – alt fra 5 baner til alle 40 baner i timen. En bane i Skyttehuset er i dag takseret til et gebyr på 10 kroner i timen.

På grund af fordelingen af banerne i Skyttehuset mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og DGI-Byen og den nuværende gebyrtakst på 10 kroner i timen, har det ikke været muligt at udarbejde et brugbart faktureringsgrundlag, da en forening maksimalt må faktureres 40 kroner i timen for en facilitet.

Det eksisterende takstblad for gebyret rummer på nuværende tidspunkt ikke de helt små faciliteter, som skydebanerne i DGI-Byen. Som det fremgår af bilag 2, er den laveste takst 10 kroner, som bruges til fakturering af klasselokaler, badmintonbaner og svømmebaner m.fl.

Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår derfor, at der oprettes en ny gebyrtakst på 2,5 kroner i timen for banerne i Skyttehuset i DGI-Byen. Da der er tale om en takstændring, skal beslutning herom træffes af Borgerrepræsentationen.

En fast banepris vil gøre administrationen nemmere for skytteforeningerne og for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Økonomi

Indtægts- og udgiftsbevillingen bliver reduceret med 0,3 mio. kr. årligt grundet den manglende indtægt fra stævner og turneringer.

Punktet om Skyttehuset i DGI-Byen har ikke økonomiske konsekvenser, da indtægten for Skyttehuset i DGI-Byen er en del af den eksisterende indtægtsbevilling på gebyret.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen orientere forbund og unioner om den nye proces for opkrævning af stævner og turneringer for børn og unge under 18 år.

Under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse vil det nye gebyr for Skyttehuset blive iværksat fra 1. januar 2021. Gebyrtaksten vil blive indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets takstkatalog til Budget 2022.

 

Mette Touborg / Thomas Bach

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

 

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at stævner for børn og unge under 18 år friholdes for gebyr.

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at det godkendes, at der oprettes en ny gebyrtakst for Skyttehuset i DGI-Byen

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. december 2020

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende bemærkning:

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top