Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Godkendelse af kvalitetsstandarden Ældre i København 2021

Se alle bilag
Københavns Kommunes serviceniveau på ældreområdet beskrives i den borgerrettede kvalitetsstandard Ældre i København, som fremlægges årligt til Borgerrepræsentationens godkendelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets anbefaling.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende den borgerrettede kvalitetsstandard Ældre i København 2021 (bilag 1).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal én gang årligt godkende en borgerrettet kvalitetsstandard for serviceydelser efter servicelovens §§ 83, 83a og 86 om personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, genoptræning og vedligeholdende træning.

Københavns Kommunes politisk fastsatte serviceniveau på ældreområdet samles og beskrives i den borgerrettede kvalitetsstandard Ældre i København 2021, som her forelægges til godkendelse.

Løsning

Ældre i København 2021 giver et overblik over de forskellige tilbud til ældre borgere over 65 år. Det er både tilbud, som henvender sig til alle ældre, og tilbud til særlige målgrupper. Kvalitetsstandarden indeholder tilbud, som borgerne skal visiteres til, og andre tilbud. Beskrivelsen af de enkelte tilbud suppleres med praktisk information om eksempelvis sted, pris og kontaktoplysninger.

Borgerne kan endvidere i Ældre i København 2021 finde relevant information om, hvordan man søger de forskellige tilbud, borgernes rettigheder, sagsbehandlingstider, muligheder for valg af leverandør, klagemuligheder, lovgivning med mere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har i forbindelse med revision af forvaltningernes kvalitetsstandarder, henholdsvis Ældre i København 2021 og Hjælp i Hverdagen 2021, samarbejdet med henblik på at sikre, at katalogerne fortsat er harmoniseret i det omfang, det er fagligt meningsfuldt i forhold til de respektive målgrupper.

 

Opdatering af Ældre i København 2021

Udover en række redaktionelle opdateringer, korrekturer og sproglige præciseringer er der sket følgende indholdsmæssige ændringer:  

  • I afsnit 4. Praktisk hjælp og støtte, 5. Hjælp og støtte til personlig pleje og 6. Sygepleje er tilføjet information om muligheden for at få indsatser via skærmbesøg.
  • Det tidligere afsnit 6. Tilkøb af ekstra mad og hjemmepleje findes ikke længere, da frikommuneforsøget om tilkøbsydelser i hjemmeplejen afsluttes med udgang af 2020 grundet manglende efterspørgsel.
  • I afsnit 7. Hjælpemidler og boligindretning er der kommet et nyt underafsnit om Kvikservice på Hjælpemiddelcenteret.
  • I afsnit 8. Tilbud til borgere med demens er der under Center for Demens tilføjet et nyt tilbud om en aftenhøjskole for borgere med demens og deres pårørende.
  • I afsnit 10. Ældrebolig er der tilføjet yderligere information om tryghedsboliger.
  • I afsnit 13. Genoptræning er der tilføjet information om et ambulant genoptræningsforløb på Neurorehabilitering – Kbh. Et tidligere tilbud, ”Bliv klar til operation”, findes ikke længere, da tilbuddet indstilles med udgang af 2020 grundet manglende efterspørgsel.
  • I afsnit 14. Sundhed og forebyggelse er der tilføjet yderligere information om Center for Mental Sundheds forskellige forløb, samt to nye tilbud - depressionsforløb og individuelle psykologsamtaler for ældre med psykisk mistrivsel.
  • I afsnit 15. Tilbud og støtte til pårørende er der tilføjet et nyt tilbud om temaeftermiddage.

Ældre i København 2019 fik nyt layout, og Ældre i København 2020 blev yderligere grafisk tilpasset for at øge katalogets læse- og brugervenlighed. Layout af Ældre i København 2021 er derfor stort set det samme som Ældre i København 2020.

Grundet COVID-19-situationen har det ikke være muligt at få taget nye fotos til kvalitetsstandarden, som derfor med få undtagelser, blandt andet forsidefoto, indeholder samme fotos som sidste år.

Inden tryk vil der ske mindre opdateringer af eksempelvis takster og adresser.

Høring vedrørende Ældre i København 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sendt kvalitetsstandarden Ældre i København 2020 i høring hos Københavns Ældreråd, Ældre Sagen København City og kommunens private leverandører. Kataloget har desuden ligget på Københavns Kommunes høringsportal Bliv hørt.

Der er modtaget fire høringssvar (bilag 3). Intervare A/S, Ældre Sagen København City og Københavns Ældreråd finder Ældre i København 2021 gennemarbejdet, overskuelig og velformuleret. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Ældre i København 2021.

En uddybende beskrivelse af høringssvarene og forvaltningens vurdering heraf findes i bilag 2.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingen, sendes Ældre i København 2021 til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse i januar/februar 2021. Efter Borgerrepræsentationens godkendelse færdiggøres kvalitetsstandarden med henblik på tryk, offentliggørelse og distribution.

Ældre i København 2021 vil desuden blive tilgængelig på www.kk.dk

 

Katja Kayser / Helle Schnedler

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler

  1. at godkende den borgerrettede kvalitetsstandard Ældre i København 2021 (bilag 1).

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 10. december 2020

 

 Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top