Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Delegation af godkendelse af formål for anvendelse af formue ved ophør af ældreklubber og selvejende institutioner

Nogle ældreklubber har som vedtægt, at ved foreningens ophør skal kommunen formelt godkende, om det, klubben har besluttet at bruge deres overskud på, stemmer overens med foreningens vedtægter.  

Anvendelse af formuen efter foreningen Fællesrådet forelægges her til efterretning sammen med forslag om, at delegation af godkendelse af formål for anvendelse af overskydende midler henlægges til henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at uddeling af midler fra Fællesrådet for Omsorgsarbejdet for Vanløse, Brønshøj-Utterslev på 160.000 kr. tages til efterretning,
  2. at det godkendes, at kompetencen til at godkende uddeling af formuer delegeres som følgende;

- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen delegeres kompetencen til at godkende uddeling af formuer fra opløste foreninger på sundheds- og ældreområdet på mindre end 500.000 kr. Ved uenighed mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og foreningen under afvikling forelægges sagen for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

- Sundheds- og Omsorgsudvalget delegeres kompetencen til at godkende uddeling af formuer fra opløste foreninger på sundheds- og ældreområdet på mere end 500.000kr.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune samarbejder med en række foreninger og selvejende institutioner, hvis vedtægter eller driftsoverenskomst med kommunen foreskriver, at ved opløsning skal foreningen beslutte, hvad de ønsker at bruge deres formue på. Vedtægterne/driftsoverenskomsten foreskriver også, at når foreningen har besluttet, hvad en resterende formue skal bruges på, skal kommunen sikre, at anvendelsen sker i overensstemmelse med vedtægterne og/eller driftsoverenskomsten.

Formuer efter lukkede foreninger, der modtager tilskud efter servicelovens § 79, består alene af midler, der ikke stammer fra bevillinger, fordi eventuelle overskud herfra skal betales tilbage til kommunen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger her baggrund for og forslag til, hvordan godkendelse af formålet for brug af overskydende formuer fra opløste foreninger kan håndteres.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår delegation af godkendelsesprocessen for anvendelse af formuer efter lukkede foreninger på baggrund af, at det er foreningernes egen beslutning, hvad de ønsker, overskydende midler skal anvendes til. Forvaltningen bidrager alene med en faglig vurdering af, om midlerne fordeles i overensstemmelse med bestemmelserne i den pågældende forenings vedtægter og/eller driftsoverenskomst.

Uddeling af midler fra en lukket ældreklub

Fællesrådet for Omsorgsarbejdet for Vanløse, Brønshøj-Utterslev har modtaget tilskud til aktiviteter efter servicelovens § 79 i en lang årrække. I 2018 oplyste formanden forvaltningen om, at klubben ville lukke i løbet af 2019 grundet  bestyrelsens fremskredne alder og mangel på frivillige kræfter til at drive aktiviteterne videre.

Forvaltningen bistod med kontakt til andre lokale ældreklubber, så medlemmerne fra Fællesrådet fik mulighed for en let overgang til nye aktiviteter og relationer. Det blev understøttet af, at Fællesrådet ønskede at fordele deres resterende midler på i alt 160.000 kr. med 40.000 kr. til hver af fire andre klubber i lokalområdet. Disse fire klubber fik dermed mulighed for at gøre en særlig indsats for at integrere tidligere medlemmer fra Fællesrådet.

Det fremgår af Fællesrådets vedtægt, at kommunen skal godkende rådets forslag til uddelingen af midler. Forvaltningen har godkendt, at Fællesrådet kan uddele midlerne som foreslået, fordi fordelingen af de overskydende midler understøtter den sundhedsfremmende og aktiverende indsats på § 79 området og lever op til foreningens egne vedtægter.

Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at der ikke tidligere er blevet taget politisk  stilling til, om forvaltningen selvstændigt kan foretage denne godkendelse. Derfor forelægger forvaltningen orientering om uddelingen til efterretning, da denne allerede har fundet sted.

Samtidig stiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følgende forslag om delegation af kompetencen til at godkende uddeling af midler fra opløste foreninger til henholdsvis forvaltning og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Delegation til Sundheds og Omsorgsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende godkendelse af uddeling af midler

Det forekommer, at det i foreningers vedtægter eller driftsoverenskomst står skrevet, at kommunen skal godkende foreningens bestyrelses forslag til uddeling af midlerne.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at Borgerrepræsentationen på baggrund af forløb i sag om Fællesrådet delegerer kompetence til henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsudvalget til at godkende uddeling af overskydende formuer hos opløste foreninger. Godkendelse består i en kontrolfunktion af, at forslaget fra foreningens bestyrelse lever op til foreningens vedtægter. Der er derfor ikke et større politisk eller administrativt råderum.

Ved beløb under 500.000 kr. foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der sker delegation til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, så det er forvaltningen, der skal sikre at en forenings valg af anvendelse af en formue stemmer overens med foreningens vedtægter. Såfremt der opstår principiel uenighed mellem forvaltningen og en forening om dette, forelægges sagen for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår, at godkendelse af uddeling af formuer på 500.000 kr. og derover forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget til endelig godkendelse.

Alternativt foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at godkendelseskompetencen som helhed delegeres til enten Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af sagen, vil den blive forelagt Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen til endelig beslutning.

 

Katja Kayser                       / Birgitte Gade Kofoed

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

    1. At uddeling af midler fra Fællesrådet for Omsorgsarbejdet for Vanløse, Brønshøj-Utterslev på 160.000 kr. tages til efterretning.

 

2.a. at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen delegeres kompetencen til at godkende uddeling af formuer fra opløste foreninger på sundheds- og ældreområdet på mindre end 500.000 kr. Ved uenighed mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og foreningen under afvikling forelægges sagen for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 

og

 

2.b. at Sundheds- og Omsorgsudvalget delegeres kompetencen til at godkende uddeling af formuer fra opløste foreninger på sundheds- og ældreområdet på mere end 500.000 kr.

 

eller

 

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget delegeres kompetencen til at godkende uddeling af formuer fra opløste foreninger på sundheds- og ældreområdet.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 10. december 2020

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefalede Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at 1. at-punkt blev taget til efterretning og at godkende model beskrevet i indstillingens 2.a.- og 2.b.-at-punkt.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2021

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top