Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.02.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads

Se alle bilag

Borgerrepræsentation skal tage stilling til forslag om et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads, samt arbejde for at sikre alternative byrum, og en styrket social indsats til brugerne af pladsen.

Indstilling

indstilling om,

 1. at der ikke er alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads,
 2. at der etableres forbedrende tiltag i Hørdumsgade som et alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads i henhold til medlemsforslaget (bilag 2), hvis der findes finansiering i Overførselssagen 2020-2021,
 3. at der udarbejdes et budgetnotat om en styrket socialfaglig indsats til Overførelsessagen 2020-2021 og Budget 2022, der skal bidrage til at motivere borgerne til at benytte det alternative byrum på Hørdumsgade,
 4. at der er gjort op med medlemsforslag om alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads stillet af Socialdemokratiet, Borgerrepræsentationen den 19. november 2020.

(Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte den 19. november 2020 ændret medlemsforslag fra Socialdemokratiet som pålagde Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde forslag om alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads med inddragelse af Københavns Politi. Hertil skal Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde på at sikre alternative byrum til gruppen, som i dag opholder sig på Anker Jørgensens Plads med inddragelse af relevante forvaltninger, og Socialforvaltningen skal arbejde på et forslag til en indsats på gadeplansniveau, der kan supplere et alkoholforbud.

Løsning

Beslutningen om udstedelse og håndhævelse af et alkoholforbud ligger hos politiet. Teknik- og Miljøforvaltningen har på baggrund af Borrepræsentations beslutning adspurgt Københavns Politi om mulighederne for at få udstedt et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads, samt hvordan de forventer at håndhæve forbuddet, og hvilken effekt politiet forventer, at et forbud vil få.

Mulighederne for etablering af et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads
Københavns Politi oplyser i deres høringssvar af 14. december 2020 til Teknik- og Miljøforvaltningen, at de har erfaret, at indtagelse af alkohol er et centralt element blandt mange af brugerne på Anker Jørgensens Plads. Det er medvirkende til, at et udsnit af brugerne kan opføre sig utryghedsskabende overfor de øvrige borgere og beboere i området. Politiet vurderer dog, at udsigten til en eventuel bøde for indtagelse af alkohol på pladsen må forventes at kunne resultere i, at en del af de faste brugere af pladsen vil finde andre opholdssteder, herunder at de muligvis vil opholde sig samlet på én anden lokalitet, hvilket kan øge trygheden for de omkringboende borgere ved Anker Jørgensens Plads.

På den baggrund vurderer Københavns Politi, at indførsel af et forbud mod indtagelse af alkohol på Anker Jørgensens Plads vil være relevant i forhold til de ordensmæssige forhold på og omkring pladsen og at et sådan forbud vil kunne indgå i ordensbestemmelser fastsat i medfør af ordensbekendtgørelsens § 16. Det kræver, at ordensbekendtgørelsen bliver godkendt af politidirektøren, og forbuddet er skiltet i tilstrækkelig grad, så politiet kan håndhæve forbuddet.

Københavns Politi tilslutter sig, at et eventuelt forbud mod indtagelse af alkohol på Anker Jørgensens Plads bør evalueres i 2022 med henblik på at vurdere, om forbuddet skal opretholdes indtil 2024.

Københavns Politi bemærker videre, at det må forventes, at brugerne vil forsøge at finde et opholdssted i umiddelbar nærhed til pladsen, hvilket bør inddrages i overvejelserne vedrørende et eventuelt forbud mod indtagelse af alkohol. Københavns Politi giver i deres høringssvar ligeledes udtryk for, at såfremt der foreligger et ønske om, at brugerne flytter sig til Hørdumsgade, bør det overvejes, hvorvidt stedet kan gøres mere attraktivt for brugerne inden et eventuelt alkoholforbud træder i kraft.

Alternative byrum
Teknik- og Miljøforvaltningen etablerede et midlertidigt byrum på hjørnet af Hørdumsgade og Enghavevej i forsommeren 2020. Der er tale om et grønt område ejet af Banedanmark. Kommunen lejer et mindre areal på 80 m2, hvor brugerne fra Anker Jørgensens Plads kan opholde sig med lidt større afstand til beboelsesejendomme. Arealet er lejet frem til den 15. juli 2021 med mulighed for forlængelse uden bagkant.

Indretningen af det midlertidige byrum er aftalt i dialog mellem Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Socialforvaltningen og Københavns Politi. Ved ibrugtagning af arealet blev der opsat to borde med tilhørende bænke og to affaldsspande. Der er siden blevet opsat yderligere tre bordbænkesæt. Socialforvaltningen har været i dialog med brugerne på Anker Jørgensens Plads om muligheden for at opholde sig i Hørdumsgade. Socialforvaltningen oplyste i deres evaluering af brugen af arealet ved Hørdumsgade oktober 2020 til Teknik- og Miljøforvaltningen, at byrummet kun i ringe grad er blevet benyttet af de forventede brugere, som fortsat opholder sig på Anker Jørgensens Plads. Ligesom Politiet, er det Socialforvaltningens vurderingen, at det vil kræve en række tiltag, for at gøre arealet mere attraktivt at benytte for brugerne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Socialforvaltningen om hvilke tiltag, der eventuelt kan forbedre byrummet i Hørdumsgade. Nogle af de elementer, der nævnes som mulige forbedringstiltag er etablering af toiletfaciliteter, læ/lydhegn og et mere fast underlag. I forhold til etablering af yderligere tiltag i Hørdumsgade estimerer Teknik- og Miljøforvaltningen umiddelbart, at der vil være tale om anlægsudgifter på 0,5-1,0 mio. kr. med efterfølgende afledt drift alt efter hvilke tiltag, der etableres. Midlerne til de fysiske tiltag vil skulle findes i Overførselssagen 2020-2021. Frem mod Overførselssagen vil Teknik- og Miljøforvaltningen konkretisere tiltagene i samarbejde med Socialforvaltningen.

Skal der opsættes yderligere byudstyr, vil det ligeledes blive nødvendigt at leje et større areal af Banedanmark i en længere periode. Lejeudgifterne vil afhænge af, hvor stort et areal der er tale om og det kan ikke afvises, at udgifterne pr. m2 også vil blive større. Det skal samtidig nævnes, at arealet er fredskovspligtigt. Det betyder, at skal der ske større indgreb på arealets udformning, vil det derfor kræve en ansøgning om dispensation fra skovloven til Miljøstyrelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil ligeledes, gennemføre en høring af naboerne til Hørdumsgade om deres ønsker til indretning af byrummet, inden det udvides.

En styrket socialfaglig indsats
Medarbejdere fra Den Boligsociale Gadekontakt og Hjemløseenheden under Socialforvaltningen har sin faste gang på Anker Jørgensens Plads. Den Boligsociale Gadekontakt har fokus på, hvordan der skabes plads til udsatte mennesker i det offentlige rum, uden at være til gene for resten af Københavns borgere, og Socialforvaltningens Hjemløseenhed varetager opsøgende arbejde, relationsarbejde og sagsbehandling ift. byens hjemløse. Størstedelen af brugerne på Anker Jørgensens Plads har egen bolig og er ikke hjemløse.

En styrket socialfaglig indsats ift. at motivere brugerne på Anker Jørgensens Plads til i stedet at opholde sig på arealet i Hørdumsgade vil kræve, at brugerne finder det alternative opholdssted i Hørdumsgade attraktivt. Socialforvaltningen er på nuværende tidspunkt i dialog med brugerne af Anker Jørgensens Plads i forhold til at kvalificere hvilke tiltag, der ville kunne forbedre brugen af Hørdumsgade og styrke en socialfaglig indsats i området. En styrket socialfaglig indsats kan fx være i form af en øget boligsocial gadeplansindsats, fremskudt rusmiddelbehandling eller en udgående sundhedsindsats. Socialforvaltningen estimerer foreløbigt, at en styrket socialfaglig indsat vil være forbundet med et finansieringsbehov på ca. 1,0 mio. kr. årligt. Midlerne til en styrket socialfaglig indsats vil skulle findes i Overførselssagen 2020-2021 og i Budget 2022.

Anbefaling
På baggrund af Københavns Politis bemærkninger til implementering af et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen, at nye tiltag i Hørdumsgade og en socialfaglig indsats gennemføres forud for etableringen af alkoholforbuddet, for at sikre en sammenhængende indsats. Såfremt der afsættes midler i Overførselssagen 2020-2021 vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at alt efter hvilke konkrete tiltag og ønsker der er til byrum i Hørdumsgade, vil dette kunne etableres helt eller delvist primo juli i samspil med implementeringen af et alkoholforbud. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Københavns Politi afklare behovet for skiltning og afgrænsning af området, hvor alkoholforbuddet skal være gældende.

Hvis alkoholforbuddet i stedet skal gennemføres inden tiltagene i Hørdumsgade og den socialfaglige indsats er igangsat, vil forbuddet forventeligt kunne træde i kraft i april-maj efter nærmere dialog med politiet. Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen vurderer, at denne løsning vil være uhensigtsmæssig i forhold til at løse problematikken i området, og anbefaler derfor, at der ikke indføres et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads, før der er gennemført fysiske tiltag, der kan forbedre forholdene i Hørdumsgade, og indsatsen kan understøttes af en styrket social indsats.

 Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen vil til Overførselssagen 2020-2021 udarbejde budgetnotater i forhold til at gennemføre fysiske tiltag i byrummet i Hørdumsgade og en øget socialfaglig indsats.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningerne arbejde videre med de enkelte indsatsområder med henblik på at søge finansiering i Overførselssagen 2020-2021.

 

Søren Wille Mikkel Boje

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at der indføres alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads jf. løsningsafsnittet.

 2. at der etableres forbedrende tiltag i Hørdumsgade som et alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads, og derigennem understøtte effekten af et alkoholforbud i henhold til medlemsforslaget (bilag 2), hvis der findes finansiering i Overførselssagen 2020-2021.

  Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 3. at der udarbejdes et budgetnotat om en styrket socialfaglig indsats til Overførelsessagen 2020-2021 og Budget 2022, der skal bidrage til at motivere borgerne til at benytte det alternative byrum på Hørdumsgade.

  Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Socialudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler

 4. at der er gjort op med medlemsforslag om alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads stillet af Socialdemokratiet, Borgerrepræsentationen den 19. november 2020.

 

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 20. januar 2021

 

Indstillingens 3. at-punkt og 4. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen.

 

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti havde følgende protokolbemærkning:

"Radikale Venstre og Konservative anerkender, at forholdene på Anker Jørgensens Plads kan være og har været til gene for beboere og erhvervsdrivende i nærområdet. Det skyldes bl.a. at Anker Jørgensens Plads er mindre end Mozarts Plads, og det kommende skybrudsprojekt ved Sjælør Boulevard, som vil påvirke de grønne områder i den del af Sydhavnen, risikerer at øge presset på pladsen. Radikale Venstre og Konservative mener dog ikke, at vi kan forbyde os ud af udsathed, og derfor er vi imod et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads. Uanset om et alkoholforbud vedtages, giver det dog mening at styrke den socialfaglige indsats i området generelt, så der kan skabes en større tryghed for alle, og det alternative opholdssted i Hørdumsgade gøres mere attraktivt for brugerne. Samtidig lægger vi vægt på, at bydelens mangfoldighed og brobygningen mellem udsatte borgere og øvre beboere i Sydhavnen styrkes. Radikale Venstre og Konservative vil derfor, når sagen kommer til afstemning i Borgerrepræsentationen, stemme imod et alkoholforbud, men bakke om de øvrige indstillingspunkter."

 

Enhedslisten havde følgende protokolbemærkning, som SF tilsluttede:

"I Enhedslisten og SF mener vi ikke at forbud er den rette vej for København at gå. Forbud løser ikke de problemer der er med social udsathed, det kan tværtimod have en forværrende effekt. Situationen ved Anker Jørgensens statue er kaotisk i disse år, hvor metrobyggeriet på Mozarts Plads har fortrængt folk til et lillebitte område. Men der er ikke meget der tyder på, at det bliver mindre kaotisk af at gøre ølflasker fredløse. I stedet for alkoholforbud mener vi, at løsningen er at satse helhjertet på en stærk socialfaglig indsats. Derudover skal vi fremover huske og indtænke, at vi skal finde ordentlig plads til gadens folk, når byggepladser lukker byens rum."

 

Venstre havde følgende protokolbemærkning, som Socialdemokratiet tilsluttede sig:

"Uanset et alkoholforbud, giver det dog mening at styrke den socialfaglige indsats i området generelt, så der kan skabes en større tryghed for alle, og det alternative opholdssted i Hørdumsgade gøres mere attraktivt for brugerne. Samtidig lægger vi vægt på, at bydelens mangfoldighed og brobygningen mellem udsatte borgere og øvre beboere i Sydhavnen styrkes."

 

Kontorchef Eva Stokbro Jensen deltog under punktets behandling.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2021

 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af 1. at-punkt:

 

”at der ikke er alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads.”

 

Ændringsforslaget (ÆF1) blev vedtaget med 5 stemmer mod 4. 1 undlod at stemme.

 

For stemte: B, F, Ø og Å.

Imod stemte:  A og C.

Undlod at stemme: V.

 

Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2) som erstatning af 2. at-punkt: 

”at der etableres forbedrende tiltag i Hørdumsgade som et alternativt byrum til Anker Jørgensens Plads i henhold til medlemsforslaget (bilag 2), hvis der findes finansiering i Overførselssagen 2020-2021.”

 

Ændringsforslaget (ÆF2) blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne mener ikke, at et alkoholforbud er løsningen på udfordringerne. Derimod er der behov for opsøgende socialt arbejde og etablering af ordentlige og værdige rammer for det nye byrum på Hørdumsgade.’’

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

“Det er vigtigt for vores partier, at man finder en løsning, som balancerer mellem de lokale beboeres ønsker, og samtidig sikrer ordentlige samt rimelige forhold for vores udsatte borgere”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. februar 2021

Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

 “At der indføres alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads jf. løsningsafsnittet”

 

Det af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 28 stemmer imod 27. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, V, C, O og Løsgænger Kåre Traberg Smidt

Imod stemte: Ø, B, F, Å, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen og Løsgænger Peter Dits Christensen

 

Selve indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Beretningerne om borgere, der har været udsat for chikane, trusler og fysiske overfald på og ved Anker Jørgensens Plads, tager vi særdeles alvorligt. SF opfordrer Overborgmesteren til hurtigst muligt at tage kontakt til Direktøren for Københavns Politi med henblik på at tilvejebringe øget tilstedeværelse af politi ved og på Anker Jørgensens Plads, således at pladsens naboer, erhvervsdrivende og forbipasserende på alle tider af døgnet kan føle sig trygge”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne mener ikke, at et alkoholforbud er løsningen på udfordringerne. Derimod er der behov for opsøgende socialt arbejde og etablering af ordentlige og værdige rammer for det nye byrum på Hørdumsgade.’’

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

“Det er vigtigt for vores partier, at man finder en løsning, som balancerer mellem de lokale beboeres ønsker, og samtidig sikrer ordentlige samt rimelige forhold for vores udsatte borgere”

 

Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

"Radikale Venstre og Konservative anerkender, at forholdene på Anker Jørgensens Plads kan være og har været til gene for beboere og erhvervsdrivende i nærområdet. Det skyldes bl.a. at Anker Jørgensens Plads er mindre end Mozarts Plads, og det kommende skybrudsprojekt ved Sjælør Boulevard, som vil påvirke de grønne områder i den del af Sydhavnen, risikerer at øge presset på pladsen. Radikale Venstre og Konservative mener dog ikke, at vi kan forbyde os ud af udsathed, og derfor er vi imod et alkoholforbud på Anker Jørgensens Plads. Uanset om et alkoholforbud vedtages, giver det dog mening at styrke den socialfaglige indsats i området generelt, så der kan skabes en større tryghed for alle, og det alternative opholdssted i Hørdumsgade gøres mere attraktivt for brugerne. Samtidig lægger vi vægt på, at bydelens mangfoldighed og brobygningen mellem udsatte borgere og øvre beboere i Sydhavnen styrkes. Radikale Venstre og Konservative vil derfor, når sagen kommer til afstemning i Borgerrepræsentationen, stemme imod et alkoholforbud, men bakke om de øvrige indstillingspunkter."

 

Enhedslisten og SF videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

"I Enhedslisten og SF mener vi ikke at forbud er den rette vej for København at gå. Forbud løser ikke de problemer der er med social udsathed, det kan tværtimod have en forværrende effekt. Situationen ved Anker Jørgensens statue er kaotisk i disse år, hvor metrobyggeriet på Mozarts Plads har fortrængt folk til et lillebitte område. Men der er ikke meget der tyder på, at det bliver mindre kaotisk af at gøre ølflasker fredløse. I stedet for alkoholforbud mener vi, at løsningen er at satse helhjertet på en stærk socialfaglig indsats. Derudover skal vi fremover huske og indtænke, at vi skal finde ordentlig plads til gadens folk, når byggepladser lukker byens rum."

 

Socialdemokratiet og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

"Uanset et alkoholforbud, giver det dog mening at styrke den socialfaglige indsats i området generelt, så der kan skabes en større tryghed for alle, og det alternative opholdssted i Hørdumsgade gøres mere attraktivt for brugerne. Samtidig lægger vi vægt på, at bydelens mangfoldighed og brobygningen mellem udsatte borgere og øvre beboere i Sydhavnen styrkes."

Til top