Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget vedrørende Københavns Kommunes større selskaber (3. kvartal 2020)

Se alle bilag
Kvartalsrapportering vedrørende udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber forelægges Økonomiudvalget til efterretning. Kvartalsrapportering for 3. kvartal 2020 fremgår af bilag 1.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at nærværende kvartalsrapport på udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber for 3. kvartal 2020, jf. bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 30. april 2015 indstilling om styrkelse af Københavns Kommunes aktive ejerskab over for de større selskaber, herunder at der løbende sikres politisk ejerskab over udviklingen i kommunens selskaber forankret i Økonomiudvalget og/eller det relevante fagudvalg ved kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget vedrørende samtlige af kommunens større selskaber. 

Løsning

Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2020 vedrørende de større selskaber forelægges hermed for Økonomiudvalget til efterretning. Da kvartalstallene først skal godkendes i selskabernes bestyrelser, er rapporteringen forskudt.

Økonomiforvaltningen har fokus på de mål, der rapporteres på i kvartalsrapporteringen. Opmærksomheden er således rettet mod forsyningssikkerhed, priser, omkostningseffektivitet, risiko og gæld, byudvikling samt målopfyldelse af større projekter, herunder politisk besluttede projekter som f.eks. Københavns Kommunes klimaplan.

Nærværende kvartalsrapportering omhandler selskabernes økonomiske status i forhold til perioden juli - september 2020 suppleret med aktuelle oplysninger om selskaberne og særlige opmærksomhedspunkter.

Aktuelt kan orienteres om følgende: 

Metroselskabet I/S: Hidtidige COVID-19 relaterede forsinkelser på anlæg af metrolinje M4 Sydhavn har i stort omfang kunnet begrænses med en række tiltag omkring eksempelvis ændrede produktionsmetoder, acceleration, eget testcenter mv. Med indførelse af nye skærpede indrejseregler er risikoen for forsinkelse af projektet imidlertid øget betydeligt. En væsentlig del af arbejdskraften kommer fra udlandet, så det er både skærpede danske indrejseregler og nationale indrejseregler i en række europæiske lande, der giver anledning til store udfordringer med at få tilstrækkelig arbejdskraft. Metroselskabet kan allerede nu konstatere manglende arbejdskraft på projektet – specielt indenfor beton- og tunnelborearbejder.

Metroselskabet har nu etableret mobildækning i M4 på strækningen fra Nordhavn Station over Østerport til Kongens Nytorv, og den efterfølgende strækning fra Gammel Strand til Rådhuspladsen er også ved at blive mobildækket i marts 2021. Det resterende strækninger vil successivt blive færdiggjort i løbet af foråret 2021.

Copenhagen Malmö Port (CMP): Økonomiudvalget vil snarest modtage en orientering om By & Havns 50 pct. ejende datterselskab CMP, blandt andet vedrørende en eventuel flytning af selskabets containerterminal i Nordhavn.

I/S Amager Ressourcecenter (ARC) og I/S Vestforbrænding: Folketinget har i "Klimaplan for grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020 besluttet, at affaldsforbrændingskapaciteten i Danmark skal reduceres med 30 pct. frem mod 2030, og Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet en analyse af, hvilke anlæg der bør lukkes baseret på en række miljø-, transport- og teknologimæssige kriterier. ARC og Vestforbrænding indgår ikke blandt de anlæg, som KL har foreslået lukket. Den 12. februar 2021 har Energistyrelsen imidlertid meddelt forligskredsen bag den nævnte klimaplan, at de ikke kan godkende KL's plan for lukning af anlæg. Forligskredsen har aftalt en pause på to uger til at stille spørgsmål. Det er pt uafklaret, hvad den videre proces bliver. Alternativet til lukning af en række anlæg er en liberalisering af affaldssektoren, således at affaldshåndtering og -afbrænding skal udbydes. Økonomiudvalget vil blive holdt orienteret om udviklingen i sagen.

I bilag 1 ses en gennemgang af selskabernes nøgletal og opmærksomhedspunkter vedrørende 3. kvartal 2020 (i forbindelse med den kommende rapport for 4. kvartal 2020 vil forvaltningen gennemgå format og indhold, således at det sikres, at Økonomiudvalget også fremadrettet modtager de mest relevante nøgletal og opdaterede opmærksomhedspunkter).

I forbindelse med nøgletallene for 3. kvartal 2020 bemærkes særligt følgende:

HOFOR: Selskabet registrerede henholdsvis to og fire kritiske forsyningssikkerhedshændelser på drikkevands- og badevandsområderne i 2. og 3 kvartal 2020. Hændelserne vedrørte overtryk i ledningerne, hvilket udløste lækagebrud i København i juni 2020, og en pludselig stigning i vandforbruget blev registreret i august 2020, dvs. ved slutningen af sommerferien 2020, mens lukningerne af badestederne skyldtes kraftig regn flere gange, hvilket forårsagede overløb.

I/S Amager Ressourcecenter (ARC): Selskabets driftsresultat for 3. kvartal 2020 er 208,7 mio. kr., hvilket overstiger prognosen med 5,6 mio. kr. I alt forventes det, at ARC's resultat for 2020 ender med et underskud på 8,1 mio. kr. Selskabet har negativ egenkapital. 

Hovedstadens Beredskab I/S: Hovedstadens Beredskab har frem til udgangen af 3. kvartal 2020 registreret ni fraværsdage pr. årsværk set i forhold til selskabets mål om fem dage pr. årsværk i hele 2020. Hovedstadens Beredskab har p.t. stort fokus på sygefravær og tiltag til nedbringelse heraf, og selskabet har ansøgt om og fået statslige puljemidler hertil.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Kvartalsrapportering for 4. kvartal 2020 forventes forelagt Økonomiudvalget den 15. juni 2021.

 

Søren Hartmann Hede      / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 9: Kvartalsrapportering til Økonomiudvalget vedrørende Københavns Kommunes større selskaber (3. kvartal 2020) (2021-0003065)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top