Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Revisionsrapport - Vederlag 2020

Se alle bilag

Økonomiudvalget forelægges den årlige revisionsrapport vedrørende udbetaling af vederlag og diæter til medlemmer af Borgerrepræsentationen og borgmestre. Revisionens gennemgang har givet anledning til én gul bemærkning som følge af tre enkeltstående fejl i udbetaling af vederlag samt to systematiske fejl. Revisionen konkluderer, at der generelt er etableret et kontrolmiljø, hvor opdagende kontroller sikrer, at væsentlige fejl og mangler identificeres, og konstaterede fejl i høj grad rettes. Økonomiforvaltningen har udarbejdet en handleplan, der fremadrettet skal sikre, at lignende fejl ikke opstår. Økonomiforvaltningens handleplan forelægges til godkendelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at ”Revisionsrapport - Revision af vederlag for 2020”, jf. bilag 1, tages til efterretning,
  2. at Økonomiforvaltningens handleplan, jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

Som led i den løbende revision af Københavns Kommunes regnskab 2020 har Deloitte og Intern Revision foretaget revision af vederlag og diæter til Borgerrepræsentationens medlemmer (BR-medlemmer) og borgmestre i 2020. Revisionens formål er at undersøge, om området administreres betryggende og i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens beslutninger, gældende love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionen har gennemgået væsentlige processer og testet de relevante kontroller på området. På den baggrund vurderer revisionen, at der generelt er etableret et kontrolmiljø, hvor opdagende kontroller sikrer, at væsentlige fejl og mangler identificeres, og konstaterede fejl i høj grad rettes.

Der er i revisionsrapporten ikke videreførte bemærkninger. Ved revisionen af vederlag 2019 modtog Økonomiforvaltningen (ØKF) en rød bemærkning (prioritet 1). Revisionen af vederlag 2020 har givet anledning til én gul bemærkning (prioritet 2), der gives til ØKF, som er ansvarlig for administration af vederlag og diæter til politikerne. 

Løsning

ØKF har udarbejdet handleplan til den afgivne bemærkning, jf. bilag 2.

Sagsgennemgang – Gul (ØKF)

Revisionen har gennemgået samtlige udbetalte vederlag og diæter for at sikre, at udbetalingerne er i overensstemmelse med de gældende regler på området. Gennemgangen af 89 BR-medlemmer har vist tre enkeltstående fejl, som kan henføres til manglende effektivitet i de udførte kontroller på de pågældende områder i henholdsvis BR-sekretariatet og Koncernservice. Fejlene i udbetalingerne spænder mellem 3.728 kr. for meget udbetalt til 3.728 kr. for lidt udbetalt pr. medlem. ØKF er enige i de fundne fejl, som berigtiges med lønkørslen i marts 2021 (se handleplan i bilag 2).

Gennemgangen har desuden vist to systematiske fejl i beregningsgrundlaget for henholdsvis feriegodtgørelse samt udbetalinger af diæter til stedfortrædere i Børn- og Ungeudvalget til enkeltstående møder. Den systematiske fejl vedrørende feriegodtgørelse udgør 3,50 kr. pr. måned for meget udbetalt pr. medlem, mens den systematiske fejl vedr. udbetalinger til stedfortrædere udgør mellem 425 kr. og 855 kr. for meget udbetalt, hvilket dog endeligt afklares i dialog med KL. De systematiske fejl har givet anledning til opfølgende dialog med KL. ØKF implementerer løsninger til at undgå fejl, når afklaring mellem KL og kommunens systemleverandør (KMD) foreligger forventeligt senest i 3. kvartal 2021.

Som følge af revisionens bemærkninger, vil ØKF lave et gennemgribende review af området. ØKF vil gennemgå alle snitflader og processer, transaktioner, regelgrundlag og kontroller samt muligheder for automatisering mv. for at sikre at de udførte kontroller er effektive og risici for fejl derved mindskes. Indsatsen forventes afsluttet inden udgangen af 3. kvartal 2021.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

I forlængelse af revision af årsregnskabet udarbejder revisionen en revisionsberetning, hvor der tages stilling til, hvilke bemærkninger, der skal lukkes eller videreføres. Da nærværende rapport alene indeholder en gul revisionsbemærkning, forventes området ikke at indgå i revisionsberetningen.

Revisionsberetningen for regnskab 2020 afleveres til kommunen senest den 1. juni 2021 og bliver forelagt Økonomiudvalget til orientering under dagsordenspunkt "Meddelelser fra overborgmesteren" på mødet den 15. juni 2021. Økonomiudvalget vil få forelagt handleplaner for håndtering af revisionsberetningen for regnskab 2020 i august 2021.

 

Søren Hartmann Hede          /           Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 7: Revisionsrapport - Vederlag 2020 (2021-0054053)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingens 1.at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top