Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Økonomiudvalgets regnskab 2020 og overførsler fra 2020 til 2021

Se alle bilag

Med denne indstilling fremlægges Økonomiudvalgets årsregnskab for 2020, samt anmodning om overførsler fra 2020-2021 til Økonomiudvalgets godkendelse. Det samlede regnskab for Økonomiudvalget i 2020 viser et merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til serviceudgifter, et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. i forhold til anlægsudgifter og et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. inden for overførsler mv.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Økonomiudvalgets årsregnskab for 2020, jf. bilag 1 til 3, godkendes,
  2. at Økonomiudvalgets anmodninger om overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 godkendes og indgår i overførselssagen, jf. bilag 4.

Problemstilling

I overensstemmelse med retningslinjerne for afslutningen af regnskabet for 2020 (Regnskabscirkulæret 2020), har Økonomiforvaltningen den 22. februar 2021 indberettet regnskabsforklaringer til regnskabsresultatet for 2020, med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse. Med denne indstilling forelægges regnskabsforklaringerne samt underbilag til Økonomiudvalgets behandling. Forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2020 til 2021 indstilles også til godkendelse. Overførsler henviser til ubrugte midler fra 2020, som Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen ansøger om at få overført til budget for 2021. Herudover forelægges anlægsregnskaber for 2020 til godkendelse.

Løsning

Økonomiforvaltningen har i overensstemmelse med regnskabscirkulæret udarbejdet regnskabet for 2020 med tilhørende bilag.

I nedenstående Tabel 1 vises en oversigt over det samlede regnskab for Økonomiforvaltningen. Tabellen viser det korrigerede budget, regnskab samt afvigelsen mellem regnskabet og det korrigerede budget for styringsområderne Service, Anlæg og Overførsler mv.

Tabel 1. Økonomiudvalgets afvigelser fordelt på styringsområder og enheder

Netto 1.000 kr.

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse

Service

 

 

 

Byggeri København

4.197

4.197

0

Koncern IT

94.392

91.733

2.659

Koncernservice

383.083

378.417

4.666

Københavns Ejendomme og Indkøb

-1.154.559

-1.125.439

-29.120

ØKF Rådhus

314.354

290.613

23.741

Fællesordninger

2.103.457

2.123.694

-20.237

Service i alt

1.744.924

1.763.215

-18.291

Anlæg

 

 

 

Byggeri København

1.498.192

1.504.043

-5.851

Koncern IT

23.612

18.843

4.769

Koncernservice

26.324

10.306

16.018

Københavns Ejendomme og Indkøb

325.232

327.515

-2.283

Økonomiforvaltning, Rådhus

80.613

72.806

7.807

Fællesordninger

-152.188

-152.370

182

Anlæg i alt

1.801.785

1.781.143

20.642

Overførsler mv.

 

 

 

Koncernservice

5.319

5.319

0

Københavns Ejendomme og Indkøb

-4.381

-8.021

3.640

Overførsler mv. i alt

206.466

202.629

3.837

Fællesordninger

205.528

205.331

197

Økonomiudvalget i alt

3.753.175

3.746.987

6.188

*Negativt fortegn indikerer et merforbrug

Det samlede regnskab for Økonomiudvalget i 2020 viser et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på tværs af styringsområder. På styringsområdet service er der et merforbrug på 18,3 mio. kr. På styringsområdet anlæg er der et mindreforbrug på 20,6 mio. kr. På styringsområdet overførsler mv. er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Merforbruget på 18,3 mio. kr. på service vedrører primært:

  • Fællesordninger, som er ordninger, Økonomiforvaltningen varetager for hele Københavns Kommune, med et samlet merforbrug på 19,1 mio. kr. Dette vedrører primært Barselsfonden med et merforbrug på 12,6 mio. kr. og arbejdsskadeordningen med et merforbrug på 2,9 mio. kr.
  • Der har været en række udgifter i forbindelse med COVID-19, som udvalget har fået bevilling til. I regnskabet for 2020 er der herudover et merforbrug på 25,9 mio. kr. i Københavns Ejendomme, som primært vedrører manglende indtægter fra Århus Kommune vedr. refusion for værnemidler til kommunens forvaltninger. Det forventes at indtægterne falder i 2021.
  • Mindreforbrug under Økonomiforvaltning, Rådhus på 23,7 mio. kr. blandt andet som følge af aflyste aktiviteter, herunder officielle modtagelser for 9,4 mio. kr.

I tabel 2 fremgår de væsentligste afvigelser. De samlede detaljerede afvigelsesforklaringer fremgår af Bilag 1 - Økonomiudvalgets regnskabsforklaringer 2020.

Tabel 2. De væsentligste afvigelser på Økonomiudvalgets bevillinger

Styrings-område

Enhed

Afvigelse fra budget

Forklaring

Service

Københavns Ejendomme og Indkøb

-29.120 

Der er et samlet merforbrug på 29,1 mio. kr. Dette vedrører primært: Manglende indtægter i 2020 på 25,9 mio. kr. fra Århus Kommune vedr. refusion for værnemidler til kommunens forvaltninger. Et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. på projektet Indvendigt Vedligehold, som følge af forsinkelse af den eksterne leverandørs registrering af bygningsdele. Mindreindtægter på 6 mio. kr. på kommunal husleje som skyldes, at budgettet ved en fejl blev lagt på en anden bevilling.

Service

Koncernservice

4.666

Det samlede mindreforbrug skyldes blandt andet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på løn grundet vakancer og flere refusioner end forventet, et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende investeringscase om udbud og implementering af momsværktøj, da udgifterne var lavere end ventet og 2,1 mio. kr. i mindreindtægter vedrørende Teknik- og Miljøforvaltningens betaling for opkrævning vedr. fortovsordning og rottebekæmpelse, der opkræves af Koncernservice over ejendomsskatten.

Service

Økonomiforvaltning, Rådhus

23.741

Det samlede mindreforbrug vedrører primært: Merindtægter på 7,5 mio. kr., som skyldes, at der med Trepartsaftalen i maj 2020 blev afsat bonusmidler til kommuner og regioner på baggrund af antal indgåede uddannelsesaftaler med elever. Mindreudgifter på i alt 4,9 mio. kr. vedrørende projekter, der er forsinkede og færdiggøres i 2021. Mindreforbrug på i alt 9,4 mio. kr. vedrørende en række aktiviteter, der blev aflyst på grund af corona eller er blevet billigere end forudsat.

Service

Fællesordninger

-20.237 

Merforbruget vedrører primært: Et merforbrug på 12,6 mio. kr. på Barselsfonden grundet flere barselssager. Et merforbrug på 2,9 mio. kr. på arbejdsskadeordningen. Merudgifter på 4,0 mio. kr. vedrørende betaling for IT-administration til Udbetaling Danmark. Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende udgifter til KMD for systemer til behandling af personsager. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende eDoc.

Anlæg

 

Byggeri København

 

-7.565

 

Merforbruget på 7,6 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger i betalinger på enkeltprojekter og påvirker ikke projekternes samlede økonomi.

Anlæg

Koncern IT

4.769

Mindreforbruget vedrører primært: Et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på 'Modernisering af KK it-infrastruktur', da det ikke var muligt at fremrykke tilstrækkeligt med aktiviteter til at imødekomme det ekstra budget, der blev udmøntet i forbindelse med frigivelsen af anlægsloftet. Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Monopolbruddet, som følge af forsinkelse hos leverandøren. Et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på 'Udfasning KK Mainframe'.

Anlæg

Økonomiforvaltning, Rådhus

7.807

Den samlede afvigelse skyldes mindreforbrug på en række projekter, herunder: analyse og screening af mulige grundkøb (1,5 mio. kr.), digitalisering af tilbagekøbsrettigheder (1,2 mio. kr.), forsinkelse af forundersøgelse af Østlig Ringvej (1,4 mio. kr.), analyser vedr. energikilder til krydstogtsskibe og fjernbusterminalen ved Dybbølsbro, og en fejlkontering vedr. et botilbud (1,4 mio. kr.).

Anlæg

Koncernservice

16.018

Afvigelsen skyldes mindreforbrug på en række projekter, herunder: projektet Nyt økonomisystem (4,8 mio. kr.) grundet lavere aktivitetsniveau for ændringsanmodninger, forsinkelse af projektet Styrkelse af mellemkommunal refusion (4,2 mio. kr.), projektet Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling (3 mio. kr.), projektet Ny borgervendt serviceplatform (1,6 mio. kr.), projektet Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere (1,5 mio. kr.).

 Finansposter Langfristede balanceposter  -210.376 Afvigelsen på langfristede balanceposter vedrører primært deponering. Der var budgetteret med frigivelser af deponering på 135,6 mio. kr. i 2020, men ændringer i træk på lånerammen blandt andet i forbindelse med salg af Ringbo gjorde, at der i stedet skulle deponeres yderligere 101,4 mio. kr.

Desuden er der et merforbrug på ca. 47 mio. kr. i på beboerindskudslånsfunktionen, og en modsvarende  bevægelse på de kortfristede poster. Merforbruget skyldes, at der de senere år ikke har været bogført korrekt på området.

Genopretningsarbejde på debitorområdet

Økonomiudvalget fik på mødet den 8. december 2020 en status på debitorområdet. Afstemningsarbejdet på debitorområdet er afsluttet pr. 31/12 med undtagelse af ejendomsskatteområdet, som grundet stor volumen, høj kompleksitet og utilstrækkelige procesbeskrivelser foretages i 2021. Reguleringer som følge af afstemningsarbejdet er sket på henholdsvis kommunens egenkapital (administrative fejl og afskrivninger) og forvaltningernes drift (ej driftsbogførte indtægter og kreditnotaer). De regnskabsmæssige principper for oprydning er forventningsafstemt med Intern Revision.

Med færdiggørelse af afstemningen mellem økonomi- og debitorsystemet fortsætter debitor genopretningsprojektet i næste fase, hvor der blandt andet skal foretages afstemning af debitorrestancer mellem fagsystemer og Opus Debitor samt afstemning mellem kommunens restancer og Gældsstyrelsen. Der gives en endelig status på projektet i forbindelse med dem samlede regnskabsaflæggelse for 2020. Det er forventningen, at dette arbejde også vil kunne afstedkomme reguleringer. Størrelsen heraf kendes på nuværende tidspunkt ikke. Se bilag 3 - Årsrapportering på balancen 2020 - for en uddybende beskrivelse af arbejdet med debitorområdet.

Anmodning om overførsler fra 2020 til 2021

Udvalgene kan anmode om at få overført eventuelle uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021. I Tabel 3 nedenfor fremgår Økonomiudvalgets samlede regnskabsresultat på 6,2 mio. kr. Udvalgets overførselsadgang skal korrigeres for fællesordningerne (bl.a. forsikringsordningen, tjenestemandspensioner, fælles IT-systemer mv.), som administreres på vegne af de øvrige forvaltninger, så disse ordninger ikke påvirker Økonomiforvaltningens adgang til at overføre mindreforbrug. Ligeledes korrigeres overførselsadgangen også for merudgifter som følge af COVID-19, herunder værnemidler, og midler lagt i kassen i forbindelse med oktoberprognosen. Fraregner man korrektioner, ender Økonomiudvalget med et mindreforbrug på 84,5 mio. kr.

I bilag 4 fremgår Økonomiudvalgets anmodninger om overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021 på i alt 49,7 mio. kr.  Dermed bliver Økonomiudvalgets samlede bidrag til finansieringen af overførselssagen på 34,8 mio. kr.

Tabel 3. Bidrag til finansieringen af overførselssagen

Beskrivelse

1.000 kr.

Regnskabsresultat 2020 på tværs af de tre styringsområder

6.188

Korrektion for afvigelser på fællesordninger

19.858

Korrektion for COVID-19-udgifter, herunder værnemidler og mindreforbrug, der blev lagt i kassen med oktoberprognosen

58.445

Overførselsadgang fraregnet COVID-19 udgifter og fællesordninger samt mindreforbrug, der blev lagt i kassen med oktoberprognosen

84.491

Anmodninger om overførsel af mindreforbrug på anlæg

-19.087

Anmodninger om overførsel af mindreforbrug på service

-30.585

Økonomiudvalgets samlede bidrag til finansieringen af overførselssagen fraregnet COVID-19 udgifter, fællesordninger og anmodninger om overførsler samt mindreforbrug, der blev lagt i kassen med oktoberprognosen

34.819

I tabel 4 fremgår anmodningerne om overførsler fra 2020 til 2021 fordelt på kategorier. 

Ifølge regnskabscirkulæret kan udvalgene inden for styringsområdet service anmode om at overføre kontraktligt forpligtigede midler, eksternt finansierede projekter og decentral opsparing.

På grund af COVID-19 har der været forsinkelser på arbejdet med to investeringscases, som derfor anmodes om at blive overført til 2021, på trods af at der ikke er tale om kontraktligt forpligtede midler eller eksternt finansierede projekter. De to investeringscases er casen med samlingen af rengøring under Københavns Ejendomme og Indkøb på 6,0 mio. kr. og Automatisering af processer og arbejdsgange i Koncern IT på 0,8 mio. kr.

Indenfor anlæg er der ingen begrænsninger for anmodninger om overførsel af mer- og mindreforbrug. Det betyder, at alle projekter, som har haft et mere eller mindreforbrug, overføres til næste års budget.

Tabel 4. Anmodning om overførsler fra 2020 til 2021

Type af overførsel

1.000 kr.

Eksternt finansierede projekter

1.696

Kontraktligt forpligtet midler

22.248

Øvrige anmodninger om serviceoverførsler

6.641

Service i alt

30.585

Anlægsoverførsler

19.087

Anmodning om overførsler i alt

49.672

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets regnskab for 2020 og tilhørende overførsler bliver indarbejdet i forbindelse med den samlede overførselssag, der behandles af Økonomiudvalget den 11. maj 2021.

Videre proces

Efter regnskabet er godkendt af Økonomiudvalget, sender Økonomiforvaltningen regnskaber inklusiv obligatoriske oversigter (Bilag 2 -Selskabsdeltagelse, garantier, eventualrettigheder og eventualforpligtelser) til Intern Revision og kommunens eksterne revisor Deloitte.

Kommunens samlede regnskab forventes behandlet af Økonomiudvalget den 13. april 2021, og af Borgerrepræsentationen den 22. april 2021. Behandling af revisionens betænkning forventes at ske i Økonomiudvalget den 26. oktober 2021 og i Borgerrepræsentationen den 4. november 2021.

 

Søren Hartmann Hede  /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Økonomiudvalgets regnskab 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 (2020-0823726)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top