Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Økonomiforvaltningens effektiviseringsforslag til Budget 2022

Se alle bilag

I sagen forelægges Økonomiudvalget fire investeringsforslag, som kan indgå i Overførselssagen 2020-2021, til godkendelse. Derudover forelægges Økonomiudvalget en bruttoliste med effektiviseringsforslag, som der skal arbejdes videre med frem mod anden behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag til Budget 2022. I indstillingen indgår endvidere forslag til håndtering af bevillingsudløb under Økonomiudvalget.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at det godkendes, at fire investeringsforslag, hvori der ansøges om i alt 25,2 mio. kr. i finansiering fra investeringspuljen, indgår i forhandlingerne til Overførselssagen 2020-2021, jf. tabel 1 og bilag 2-5,
  2. at det godkendes, at der frem mod Økonomiudvalgets andenbehandling den 13. april 2021 arbejdes videre med effektiviseringsforslag til Budget 2022, jf. tabel 2.

Problemstilling

Med vedtagelsen af Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 26. januar 2021, blev alle Københavns Kommunes udvalg pålagt et måltal for effektiviseringer til Budget 2022. Økonomiudvalgets måltal er 15,0 mio. kr.

I tidligere budgetter er der vedtaget effektiviseringer på Økonomiudvalgets område, som i 2022 indebærer effektiviseringer for 19,9 mio. kr. (for uddybning se bilag 1). Det betyder, at Økonomiudvalget allerede har opfyldt måltal forud for Budget 2022 med et overskud på 4,9 mio. kr. Økonomiudvalget tilkendegav på møde den 26. januar 2021, hvor måltallet blev besluttet, at eventuelt overskydende profiler skulle benyttes til at finansiere bevillingsudløb.

I denne sag forelægges Økonomiudvalget fire investeringsforslag til godkendelse, som vil bidrage med yderligere 4,2 mio. kr. i effektiviseringer i Økonomiudvalgets budgetbidrag til Budget 2022.

Udover de to forslag, indstilles det, at der arbejdes videre med en bruttoliste med nye effektiviseringsforslag, som samlet forventes at give nye effektiviseringer for i alt 2,5 mio. kr. i 2022.

Løsning

I forbindelse med Overførselssagen 2020-2021 kan udvalgene ansøge om finansiering til investeringsforslag i en investeringspulje. Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at fire investeringsforslag, hvor der søges om finansiering fra investeringspuljen for i alt 25,2 mio. kr., jf. tabel 1, indgår i forhandlingerne om Overførselssagen 2020-2021. Forslagene er beskrevet i bilag 2-5. 

Tabel 1Oversigt over investeringsforslag

Investeringsforslag

Styrings-område

Effektivisering

2022

Investering i alt 2021-2025 (service)

Effektivisering af ejendomsadministrationen

Service

2.626

15.950

Ny portal til Serviceplatformen

Service

707

3.480

Nye automatiseringsløsninger på administrative processer i Koncernservice

Service

814

4.050

Fælles lagerfaciliteter mellem BUF og KEID

Service

78

1.718

I alt

4.225

25.198

 
BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen
KEID = Københavns Ejendomme og Indkøb

Som det fremgår af tabel 1, giver de fire investeringsforslag alle effektiviseringer i 2022 og vil dermed tilgå som ledig finansiering under Økonomiudvalget i Budget 2022, hvis de godkendes i overførselssagen.

Af tabel 2 fremgår der en bruttooversigt over foreløbige effektiviseringsforslag, der forventes at medfører effektiviseringer for i alt 2,5 mio. kr. i Økonomiforvaltningen i 2022. Det indstilles, at der arbejdes videre med bruttolisten frem mod Økonomiudvalgets andenbehandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag, hvor effektiviseringer under Økonomiudvalget skal endeligt vedtages. De to nuværende forslag på bruttolisten er tværgående effektiviseringsforslag, som også medfører effektiviseringer i andre forvaltninger end Økonomiforvaltningen. Forslaget "Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser" behandles under dagsordenspunktet ”Forslag til investeringspuljerne, som indgår i overførselssagen” på Økonomiudvalgets møde 16. marts 2021. 

Tabel 2: Bruttoliste med forventede yderligere effektiviseringsforslag

Titel

Beskrivelse

Effektivisering i ØKF

Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser

Implementering af hjælpesystemer i Kvantum i form af robotter, applikation og SAP-standardfunktionalitet

2.272

Prisnedsættelser i medfør af KS servicekatalog i 2021

KS har på en række områder formå at effektivisering opgaveløsningen, hvilket resultere i laver priserne. Det opnåede besparelse, som den enkelte forvaltning opnår herved, er det muligt at medtage som en effektivisering.

181

Effektivisering i alt

 

2.453

KS = Koncernservice

 

Bevillingsudløb

I 2022 udløber midlertidige bevillinger fra tidligere budgetaftaler for i alt 7,0 mio. kr. under Økonomiudvalgets ramme. I tabel 3 fremgår en oversigt over bevillingsudløbene. Af bilag 6 fremgår de enkelte bevillingsudløb med beskrivelser.

Tabel 3: Bevillingsudløb

Aktivitet (Service)

Beløb (1.000 kr.)

Copenhagen EU Office

1.479

Kvalificeret Arbejdskraft: Copenhagen Science City Sekretariat

448

Tilgængelighed: Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn

2.082

Sikker by: Akutpuljen

306

Sikker by: Koordinering

863

Tryghedspartnerskabet i Folehaven

1.276

Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler

514

I alt

6.968

Økonomiforvaltningen vurderer, at det er relevant at videreføre alle bevillingsudløb med en fireårig bevilling med undtagelse af bevillingen vedr. "Sikker by: Akutpuljen" og ”Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler”. For bevillingen "Sikker by: Akutpuljen" vurderes det mere relevant alene at afsætte bevillingen 1-årigt, hvilket også er i tråd med, at der ind til nu årligt er truffet beslutning om, om puljen også skulle afsættes det kommende år.  Det vurderes til gengæld ikke relevant på nuværende tidspunkt at videreføre ” Arbejdsmaskiner og køretøjer på grønne drivmidler”, da erfaringerne fra de indledende udbud fra både Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil indgå i en selvstændig sag til Borgerrepræsentationen, og der først herefter vurderes hensigtsmæssigt at træffe beslutning om det videre forløb. Det betyder, at det samlet vurderes relevant at videreføre bevillingsudløb for 6,5 mio. kr. i 2022.

Håndtering af bevillingsudløb
Med de effektiviseringsforslag, som indgår i indstillingen, forventes der at blive fundet nye effektiviseringer under Økonomiudvalget for i 6,7 alt  mio. kr. i 2022, udover de overskydende profiler på 4,9 mio. kr., og dermed i alt 11,6 mio. kr. over Økonomiudvalgets måltal. 

Økonomiforvaltningen foreslår, at den overskydende finansiering dels anvendes til finansiering af bevillingsudløbet, og dels indgår 5,1 mio. kr. i råderummet etårigt til forhandlingerne om Budget 2022, hvis alle forslagene på bruttolisten gennemføres som forudsat. Det forslås videre, at midlerne fra 2023 og frem indgår til opfyldelse af Økonomiudvalgets effektiviseringsmåltal i budget 2023, jf. tabel 4.

 Tabel 4: Samlede oversigt over forventede effektiviseringer og udmøntning

Aktivitet (1.000.kr)

2022

2023

2024

2025

2026

Overskydende stigende profiler

-4.850

-4.850

-4.850

-4.850

-4.850

Forventede nye effektiviseringer til Budget 2022

-6.678

-8.022

-8.934

-8.934

-8.934

Forslag til bevillingsudløb, der finansieres

Copenhagen EU Office

1.479

1.479

1.479

1.479

0

Kvalificeret Arbejdskraft: Copenhagen Science City Sekretariat

448

448

448

448

0

Tilgængelighed: Rutetiltrækningsindsatsen i Københavns Lufthavn

2.082

2.082

2.082

2.082

0

Sikker by: Akutpuljen

306

0

0

0

0

Sikker by: Koordinering

863

863

863

863

0

Tryghedspartnerskabet i Folehaven

1.276

1.276

1.276

1.276

0

Tilgår råderummet etårigt til forhandlingerne om Budget 2022

5.074

0

0

0

0

Stigende profil på effektiviseringer, der indgår i Økonomiudvalgets opfyldelse af kommende års effektiviseringskrav

0

6.418

7.330

7.330

7.330

Frigjort finansiering som følge af bevillingsudløb, som der træffes beslutning om anvendelse af i Budget 2023 og 2026, herunder evt. fortsættelse af bevillinger

0

306

306

306

6.454

I alt

0

0

0

0

0

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i Københavns Kommunes samlede budget for 2022 i forbindelse med Borgerrepræsentationens andenbehandling af budgettet i oktober 2021.

Videre proces

Efter Økonomiudvalgets behandling af denne sag, vil Økonomiforvaltningen arbejde videre med effektiviseringsforslagene og forelægge dem til udvalgets andenbehandling på mødet den 13. april 2021. På dette møde tager Økonomiudvalget endelig stilling til udvælgelse af effektiviseringsforslag og til anvendelse af stigende profiler og overskydende finansiering.

 

 

Søren Hartmann Hede                     /  Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 3: Økonomiforvaltningens effektiviseringsforslag til Budget 2022 (2021-0046122)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top