Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Første anlægsoversigt 2021

Se alle bilag
Forvaltningerne har gennemgået deres portefølje og vurderer på nuværende tidspunkt, at der kan eksekveres for samlet set 4,5 mia. kr. i 2021, blandt andet som følge af overført mindreforbrug fra 2020 og øget projektstyringskapacitet. For 2022 har forvaltningerne med Indkaldelsescirkulæret fået et måltal på i alt 4,8 mia. kr., som skal overholdes i anden anlægsoversigt. Indstillingen giver desuden en status på fremdriften i kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner. Den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter forelægges til godkendelse.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen, jf. bilag 6, godkendes,
  2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2021-2031, jf. bilag 7, godkendes.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

    3. at det godkendes, at udvalgenes måltal i 2021 sænkes med i alt 44,9 mio. kr., som tilgår den            centrale måltalspulje til anvendelse i Overførselssagen 2020-2021, jf. tabel 1 i                                      løsningsafsnittet nedenfor. Heraf er 5 mio. kr. betinget af, at Socialudvalget godkender indstilling herom 17. marts 2021.

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Bruttoanlægsudgifterne i vedtaget Budget 2021 er 4.123 mio. kr., men for at sikre størst mulig eksekvering er måltallet fastsat til 4.697 mio. kr. Økonomiforvaltningen har været i dialog med forvaltningerne om niveauet i 2021, jf. fjerde anlægsoversigt 2020 (Borgerrepræsentationens møde den 10. december 2020).

Måltallet for 2022 blev i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022 (Økonomiudvalgets møde den 27. januar 2021) foreløbigt fastsat til 4.861 mio. kr. De enkelte udvalg skal frem mod anden anlægsoversigt holde sig under måltallet og foretage en periodisering af den samlede portefølje i 2022 og frem på baggrund af forvaltningernes vurdering af, hvor meget der kan eksekveres i de enkelte år. 

Løsning

Udvalgenes redegørelser for forventet eksekvering i 2021 og ændring af måltal

Udvalgenes anlægsbudgetter i 2020 udgjorde i fjerde anlægsoversigt 2020 3.675 mio. kr., mens regnskabsresultatet var 3.395 mio. kr. Der forventes således at blive overført mindreforbrug fra 2020 til 2021 på ca. 280 mio. kr. I første anlægsoversigt 2021 udgør budgettet i 2021 4.484 mio. kr. (eksklusive centrale puljer).

Udvalgenes samlede anlægsbudgetter i 2021 er dermed ca. 1,1 mia. kr. højere end regnskabsresultatet for 2020. Økonomiforvaltningen har derfor været i dialog med forvaltningerne om den forventede eksekvering i 2021 for at sikre, at budgetterne afspejler et realistisk eksekveringsniveau. De fleste forvaltninger forventer at anvende deres måltal. Det skyldes bl.a., at den interne styring og opfølgning er forbedret, at en del projekter har været forsinket på grund af Covid-19 og forventes gennemført i 2021, samt at projektstyringskapaciteten i Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, som har hovedparten af anlægsbudgettet, forventes øget i løbet af 2020.

Økonomiforvaltningen forventer at kunne eksekvere for 3,0 mia. kr. Byggeri København har nedjusteret forventningerne til eksekveringen i 2021 med ca. 450 mio. kr. til 1,9 mia. kr., Det forventes ikke, at reperiodiseringen påvirker tidsplanen for afslutning af projekter. Nedjusteringen i Byggeri København modsvares af en forventet fremrykning af køb ejendomme og grunde og bygningsvedligehold i Københavns Ejendomme og Indkøb. I periodiseringen er der taget højde for fremrykning af Samlokaliseringscase II. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne eksekvere for 1,0 mia. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har sænket forventningerne til eksekveringen i 2021 med henholdsvis 39,9 mio. kr. og 5,0 mio. kr., som overføres til den fælles måltalspulje til udmøntning i Overførselssagen 2020-2021. Sænkningen af Socialforvaltningens måltal foretages under forudsætning af, at Socialudvalget godkender indstilling herom 17. marts 2021. Ændringerne fremgår af tabel 1 nedenfor.

Økonomiforvaltningen vil følge eksekveringstakten, og forvaltningerne skal frem mod aprilprognosen kvalificere forventningerne til udgiftsniveauet yderligere og indarbejde eventuelle ændringer som følge heraf i anden anlægsoversigt.

Anlægsudgifter i 2021

Anlægsudgifterne i 2021 fremgår af tabel 1 nedenfor. Der er indarbejdet korrektioner som følge af sager besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 4. februar 2021.

Samtlige udvalg bortset fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overholder det tildelte måltal. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil frem mod anden anlægsoversigt revurdere tidsplanen for anlægsprojekterne og tilpasse budgettet herefter. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er 33 mio. kr. lavere end måltallet, hvilket skyldes forventet overførsel af mindreforbrug fra 2020 i Overførselssagen 2020-2021.

Tabel 1. Udvalgenes overholdelse af anlægsmåltallet i 2021, mio. kr., 2021-pl

Udvalg

Måltal i 4. anlægsoversigt 2020

Ændringer

Korrigeret måltal i 1. anlægsoversigt 2021

Budget i 1. anlægsoversigt 2021

Økonomiudvalget (ØU)

3.002

-1

3.001

3.001

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)

75

-11

64

64

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

298

-40

258

258

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU)

60

0

60

27

Socialudvalget (SUD)

74

-5

69

65

Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

1.024

12

1.036

1.036

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)

32

0

32

33

I alt

4.564

-45

4.519

4.484

Central anlægspulje

133

45

178

178

I alt

4.697

4.697

4.697

4.662

Den centrale anlægspulje indeholder reserveret måltal på 178 mio. kr. fordelt med 97 mio. kr. til overførselssagen 2020-2021, 16 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 65 mio. kr. til investeringspuljen.

Anlægsudgifter i 2022

Anlægsudgifterne i 2022 fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er indarbejdet korrektioner som følge af sager besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 4. februar 2021.

Tabel 2. Udvalgenes udgifter i 2022, mio. kr., 2022-pl

Udvalg

Måltal i IC 2022

Budget i 1. anlægsoversigt 2021

Difference

ØU

3.108

3.370

263

KFU

68

101

33

BUU

388

360

-28

SOU

39

54

15

SUD

235

238

3

TMU

881

890

9

BIU

0

0

0

I alt

4.718

5.013

295

Central anlægspulje

143

143

0

I alt

4.861

5.156

295

Udvalgene skal i anden anlægsoversigt for 2021, som forelægges Økonomiudvalget den 25. maj 2021, sikre at måltallet overholdes, samt foretage en periodisering af porteføljen i 2022 og frem på baggrund af forvaltningernes vurdering af, hvor meget der kan eksekveres i de enkelte år. Der har i første anlægsoversigt været fokus på udgiftsniveauet i 2021, og de fleste forvaltninger har derfor endnu ikke taget endelig stilling til periodiseringen i 2022. Der tages stilling til Københavns Kommunes anlægsstyring og anlægsmåltal i 2022 i august forud for budgetforhandlingerne, når indholdet af økonomiaftalen for 2022 kendes. 

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2021-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 24,7 mia. kr. Forøgelsen af det samlede anlægsbudget siden fjerde anlægsoversigt 2020 skyldes nye puljer afsat i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2022.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2020-2032

Mio. kr.

2021-pl

2022-pl

2021-/ 2022-pl

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2032

I alt

4. anlægsoversigt (november
2020)

4.707

4.810

3.180

2.598

1.276

6.871

23.442

1. anlægsoversigt (februar 2021)

4.662

5.156

3.684

2.293

2.579

6.329

24.703

Ændringer

-45

346

504

-306

1.303

-542

1.261

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2020-2032

 

2021-pl

2022-pl

2021-/ 2022-pl

Mio. kr.

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2032

I alt

ØU

3.001

3.370

2.560

1.398

1.483

2.580

14.392

KFU

64

101

97

52

6

43

364

BUU

258

360

260

201

37

0

1.116

SOU

27

54

76

41

72

42

313

SUD

65

238

61

7

0

0

371

TMU

1.036

890

538

500

581

3.486

7.030

BIU

33

0

0

0

0

0

33

Central pulje

178

143

93

92

400

178

1.084

I alt

4.662

5.156

3.684

2.293

2.579

6.329

24.703

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 37 procent af projekterne er forsinket med mere end seks måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 233 ud af 633 projekter. Ved den seneste opfølgning var 38 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Pakkemaskine til Københavns Madservice

Projektet har været forsinket, da installation af pakkemaskiner har afventet endelig afklaring af fremtidigt koncept for produktion og udbringning for Københavns Madservice. Der foreligger nu en afklaring, således at bygningerne nu kan tilpasses til de indkøbte pakkemaskiner.

Skolen i Sydhavn, 1 skolespor og 12 daginstitutionsgrupper

Projektet har i en periode været standset af bestiller og der har været udfordringer ift. håndtering af økonomiske og bygningsmæssige konsekvenser, af nye øgede statslige krav til dæmpning af støj fra støjende virksomhed. Dette forsinkede godkendelsen af lokalplan. Konsekvenser i forhold til revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller og brugere.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 17 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

Økonomiudvalget vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af byggesager, der overholder målene er faldet en smule siden sidste opgørelse i 4. anlægsoversigt 2020, mens opgørelsen for lokalplaner er forbedret væsentligt, jf. tabel 5 nedenfor. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Servicemålskategori

Antal sager

Servicemål overholdt (antal sager)

Procent af sagerne, som har overholdt servicemålet

Byggesager - 1.-3. kvartal 2020 (4. anlægsoversigt 2020)

1.610

703

44%

Lokalplaner - 1.-3. kvartal 2020 (4. anlægsoversigt 2020)

5

3

60%

 

 

 

 

Byggesager - 2020 i alt (1. anlægsoversigt 2021)

2.099

893

43%

Lokalplaner - 2020 i alt (1. anlægsoversigt 2021)

11

9

82%

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6 og 7.

Videre proces

Anden anlægsoversigt 2021 forelægges Økonomiudvalget den 25. maj 2021 og Borgerrepræsentationen den 3. juni 2021.

 

 Søren Hartmann Hede                         /Mads Grønvall

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Første anlægsoversigt 2021 (2021-0030759)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingens 1. og 2.at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 3.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top