Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Indtægtsbevilling om energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage midler fra Kommunernes Landsforening (KL) til et projekt om konkrete erfaringer med kunstig intelligens til at reducere energiforbruget i kommunens bygninger.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager midler fra Kommunernes Landsforening på 5,0 mio. kr. til at gennemføre et projekt om kunstig intelligens til energioptimering af kommunens bygninger. Der skal på baggrund heraf gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. fordelt mellem Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift og Økonomiudvalgets bevilling KEID, service, jf. økonomiafsnittet.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Det fremgår af Københavns Kommunes bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. december 2020, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har den 5. januar 2021 modtaget tilsagn fra Digitaliseringsstyrelsen om midler til at indgå i et projekt, der understøtter målet om at blive CO2-neutral 2025. Dette er en standardindstilling for at overholde bevillingsreglerne.  Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra KL kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Projektets formål er at reducere energiforbruget i den eksisterende, kommunale bygningsmasse ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og data-understøttede værktøjer. Det endelige resultat af projektet forventes at være et konkret AI-værktøj til at optimere relationen mellem energirigtig drift og indeklima for at opnå CO2-besparelser.

Konkret vil projektet teste fleksibilitet af energiforbrug i fjernvarme og ventilationsanlæg for at mindske CO2-belastning gennem et reduceret energiforbrug i spidsbelastningsperioder. Hermed kan Københavns Kommune træde ind og aflaste systemet gennem forskudt opvarmning af eller ventilation i en bygning udenfor disse spidsbelastningsperioder. Københavns Kommune sparer desuden udgifter og samtidigt bidrager det til den grønne omstilling og målsætningerne i Klimaplanens Roadmap 2021-2025 (BR 17. september 2020).

Afslutningsvis vil projektet give erfaringer med design, brugen og skaleringen af data-drevne løsninger, som udmunder i et værktøj, der bliver stillet til rådighed for øvrige kommuner og offentligheden.

Konkrete projektleverancer vil være:

  • Integration af parametre for indeklima med henblik på sikring mod eksempelvis skimmelsvamp mm. for bygningsejere.  
  • AI-algoritmer og -værktøj på baggrund af flere typer af data til at optimere, prioritere, styre og integrere energisystemer i udvalgte bygninger, hvormed bygningsejere kan bidrage til den grønne omstilling ved at maksimere brugen af grøn energi.
  • Offentliggjorte moduler, som frit kan overtages af andre, til energioptimeret drift af bygninger.

Projektet har synergi til EU-projektet AI4Cities, som Borgerrepræsentationen godkendte den 26. maj 2020. Dette projekt benytter også kunstig intelligens til at styrke klimaindsatsen gennem fleksibelt energiforbrug i bygninger. Forskellen på projekterne er, at Signaturprojektet fokuserer på at bruge AI til energirigtig drift og godt indeklima i bygninger, mens AI4Cities benytter en åben tilgang med forskellige løsningsmuligheder fx udskiftning af vinduer eller vedligeholdelse af bygningsudstyr.

Internt i Københavns Kommune er der tale om et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, hvor begge forvaltninger leverer årsværk i projektet.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 5,0 mio. kr. fra KL fremgår af tabellen nedenfor, der er udarbejdet i samarbejde med Økonomiforvaltningen:

Bevillingsmæssige konsekvenser:

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) / Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2021 p/l)

Varig?

(Ja/Nej)

2021

2022

2023

1.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.45.51.1

I

 

-2.000

-2.000

Nej

1.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.45.51.1

U

2.000

2.000

 

Nej

1.

ØU

1170    – KEID, service

6.45.51.1

I

 

-500

-500

Nej

1.

ØU

1170    – KEID, service

6.45.51.1

U

500

500

 

Nej

1.

ØU

2500 – Finansposter

8.22.05

U

-2500

0

2500

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Der forventes en omtrent ligelig fordeling af projektmidler i løbet af projektet.

Jævnfør underskrevne tilsagnsbrev fra Digitaliseringsstyrelsen vil udbetaling af midler ske bagudrettet på baggrund af indsendte årsregnskaber. Eksempelvis indsendes regnskabet til Digitaliseringsstyrelsen i marts 2022 med udgifter for 2021.
Der vil derfor være en forskydning mellem udgifter og indtægter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen KL om, at tilskud kan modtages, og igangsætter projektet.

 

 Søren Wille                            /Karsten Biering Nielsen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager midler fra Kommunernes Landsforening på 5,0 mio. kr. til at gennemføre et projekt om kunstig intelligens til energioptimering af kommunens bygninger. Der skal på baggrund heraf gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 5,0 mio. kr. fordelt mellem Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift og Økonomiudvalgets bevilling KEID, service, jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 1. marts 2021

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 18: Indtægtsbevilling om energioptimering af bygninger ved hjælp af kunstig intelligens (2020-0825028)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top