Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 16.03.2021, kl. 15:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Status på Københavns Kommunes arbejde med LGBTI+-politikken i 2020

Se alle bilag

Økonomiudvalget forelægges hermed status på forvaltningernes arbejde med Københavns Kommunes LGBTI+-politik i 2020 til efterretning. Status viser, at forvaltningerne overordnet set arbejder aktivt med politikken og indsatserne.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at afrapporteringen på Københavns Kommunes arbejde med LGBTI+-politikken i 2020 tages til efterretning.

Problemstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes (KK) LGBTI+-politik, formulerede forvaltningerne i 2018 en række forvaltningsspecifikke indsatser. Formålet med de konkrete indsatser er at sikre, at KK arbejder aktivt for at imødekomme politikkens visioner og ambitioner. De konkrete indsatser er beskrevet nærmere i selve politikken, jf. bilag 1. Forvaltningernes status på arbejdet med indsatserne fremgår af bilag 2.

Af politikkens i alt 54 indsatser kan enkelte ikke håndteres inden for forvaltningernes nuværende budgetramme. Disse indsatser kræver særskilt finansiering for at kunne blive gennemført.

Løsning

LGBTI+-politikken for KK har eksisteret siden 2019, hvor den blev vedtaget af Borgerrepræsentationen. Forvaltningernes status viser, at politikken i høj grad stadig er aktuel, og at forvaltningerne aktivt arbejder med den. Forvaltningernes status for deres arbejde med LGBTI+-politikken fremgår i deres fulde længde af bilag 2 og gengives kort nedenfor.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens (BIF) seks indsatser er fire af dem gennemført eller er en kontinuerlig indsats. De sidste to kræver særskilt finansiering for at blive gennemført.

Forvaltningen sørger eksempelvis for, at flygtninge med LGBTI+-baggrund, der føler det utrygt at blive indkvarteret i den fælles midlertidige indkvartering på Ottiliavej, kan blive indkvarteret i andre lejligheder i byen. Dette indebærer også muligheden for at dele bolig med andre LGBTI+-flygtninge. BIF er også med til at danne grundlag for et samarbejde om forebyggelse af ekstremisme, da foreninger og organisationer skal tilslutte sig KK’s ”Charter for demokratiske værdier”.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Af Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) ni indsatser i politikken er seks gennemført og de resterende tre er igangsat.

Forvaltningen samarbejder bl.a. med organisationen Sex & Samfund om ”Uge Sex”. Hvert år er der et nyt tema, og i 2021 er der sat fokus på kønsidealer, kønsnormer og forventninger til køn. BUF fortsætter indsatsen ”Normstormerne”, som bl.a. omfatter undervisningsforløb og kurser samt udvikling af inspirations- og informationsmateriale på ledelsesniveau til LGBTI+-arbejdet i skoler og institutioner.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Af Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) 11 indsatser i politikken er otte af dem gennemført eller igangsat.

KFF er tovholder i KK på Copenhagen 2021 og er i løbende dialog med arrangørerne Happy Copenhagen om planlægning, aktivering og finansiering af eventen. Derudover er mangfoldighed, og herunder LGBTI+, indarbejdet i forvaltningens personalepolitikker. 

Socialforvaltningen

Af Socialforvaltningens (SOF) fem indsatser i politikken er alle enten gennemført eller igangsat.

SOF arbejder eksempelvis med indsatserne under temaet ”Seksualitet og kønsidentitet hos borgere med nedsat funktionsevne mv”, hvor fokus er at skabe øget opmærksomhed på seksuel trivsel og seksuel sundhed for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det gøres bl.a. ved at efteruddanne pædagogisk personale til seksualvejledere. Derudover vil forvaltningen opstarte indsatsen om at udbrede kendskabet til LGBTI+-området i Den Sociale Hjemmepleje. Denne indsats påbegyndes, når Covid-19 restriktionerne tillader det.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) 12 oprindelige indsatser i politikken er de alle igangsat. Derudover har SUF yderligere tre indsatser, som alle også allerede er igangsat eller bliver det i 2021.

SUF arbejder bl.a. med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. I den forbindelse samarbejder SUF med LGBT Danmark om at udvikle et tilbud om en besøgstjeneste for ældre LGBTI+-personer.

SUF har afsat midler til at opkvalificere de københavnske praktiserende læger i LGBTI+-viden. Opkvalificeringen vil foregå i samarbejde med Praktiserendes Lægers Organisation - Kommunalt med henblik på at sikre lighed i sundhed for alle byens borgere uanset køn eller seksualitet.

SUF modtog 0,3 mio. kr. i forbindelse med budget 2021 til forankring af Fast Track City-initiativet. Initiativet har til formål, at KK er en foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV. SUF er tovholder på indsatsen, der går på tværs af hele KK.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Af Teknik- og Miljøforvaltningens (TMF) tre indsatser i politikken er de alle enten gennemført eller igangsat.

TMF ser løbende på mulighederne for at kønsneutralisere de offentlige toiletter, og i den forbindelse er det offentlige toilet på Rådhuspladsen udstyret med kønsneutrale skilte. Yderligere har forvaltningen været i dialog med en udbyder vedr. kompetenceudvikling af medarbejderne på de bemandede legepladser. Kompetenceudviklingen har fokus på mødet med alle familiestrukturer og alle køns- og seksualitetsidentiteter.

Økonomiforvaltningen

Af Økonomiforvaltningens (ØKF) otte indsatser i politikken er syv af dem gennemført eller igangsat. I 2021 vil indsatsen om kønsneutral kommunikation blive igangsat.

ØKF har bl.a. sørget for, at der på kommunens kursussystem er tre kortfilm tilgængelige, udarbejdet af Empatisk Arbejdsmarked, der har til formål at udbrede kendskabet til mulige LGBTI+-problemstillinger på arbejdspladsen. De tre videoer er gjort tilgængelige som led i kompetenceudvikling for kommunens medarbejdere og ledere. Derudover bakker ØKF også aktivt op om Copenhagen Pride, og koordinerer i den forbindelse KK’s deltagelse i den afsluttende parade, hvor alle medarbejdere i KK inviteres til at være med i den afsluttende parade.  

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Forvaltningerne fortsætter arbejdet med at forankre de eksisterende indsatser samt igangsætte de indsatser, der endnu ikke er gennemført. Indsatser, som kræver særlig finansiering, vil skulle behandles særskilt i forbindelse med den kommende budgetproces. Økonomiudvalget vil få en ny status på arbejdet med at implementere politikken for 2021 i begyndelsen af 2022.

 

 

Søren Hartmann Hede    /   Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Status på Københavns Kommunes arbejde med LGBTI+-politikken i 2020 (2021-0059286)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. marts 2021

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Til top