Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 05.03.2021, kl. 14:00
Mødested: Rådhuset, Festsalen

Opfølgning på advokatundersøgelse vedrørende beskyldninger om grænseoverskridende adfærd

Se alle bilag
Advokatfirmaet Kromann Reumert har efter beslutninger truffet af Økonomiudvalget den 5. og 16. november 2020 gennemført en advokatundersøgelse vedrørende beskyldninger om grænseoverskridende adfærd fra forhenværende overborgmester Frank Jensens side. Kromann Reumert har i forbindelse med undersøgelsesrapportens overdragelse formidlet undersøgelsens resultater til Økonomiudvalgets medlemmer samt Niko Grünfeld og Peter Dits Christensen den 25. februar 2021. Kromann Reumert har samtidig oversendt undersøgelsesrapporten til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget skal på denne baggrund tage stilling til opfølgning på undersøgelsen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 • At resultatet af undersøgelsen tages til efterretning, og
 • At det tages til efterretning, at Borgerrepræsentationen og gruppeformandskredsen siden efteråret 2020 har iværksat en række generelle initiativer med henblik på at identificere, forebygge og håndtere krænkende adfærd og sexisme, som det også på baggrund af undersøgelsen er relevant at fastholde og følge op på.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen pålagde den 29. oktober 2020 med vedtagelsen af medlemsforslag om undersøgelse af beskyldninger om grænseoverskridende adfærd Økonomiudvalget at igangsætte en uafhængig advokatundersøgelse af de alvorlige anklager om gentagende grænseoverskridende adfærd fra forhenværende overborgmester Frank Jensens side.

Økonomiudvalget besluttede den 5. november 2020, at advokatfirmaet Kromann Reumert skulle foretage undersøgelsen.

Økonomiudvalgets medlemmer drøftede på et møde den 10. november 2020 undersøgelsens kommissorium med Kromann Reumert. Partilederne for de partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, var også inviteret til at deltage i drøftelsen.

Den 16. november 2020 godkendte Økonomiudvalget efter skriftlig votering kommissoriet for undersøgelsen.

Den 25. februar 2021 har Kromann Reumert formidlet undersøgelsens resultater til Økonomiudvalgets medlemmer samt Niko Grünfeld og Peter Dits Christensen. Kåre Traberg Smidt og Kasandra Behrndt-Eriksen var også inviteret til afrapporteringen. Kromann Reumert har samtidig oversendt undersøgelsesrapporten til Økonomiforvaltningen, jf. bilag 1.

Kromann Reumert har fået indberetninger og identificeret i alt 12 episoder. Heraf vedrører 7 episoder julefrokosten i 2011 (kommissoriets punkt 1), 1 episode hændelsen vedrørende et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen i 2017 (kommissoriets punkt 2) og 4 episoder perioden 1. januar 2010 til 29. oktober 2020 (kommissoriets punkt 3). Det fremgår af rapporten, at Kromann Reumert i 6 af disse tilfælde med den fornødne bevismæssige sikkerhed faktuelt har lagt til grund, at en kvinde har været udsat for uønsket fysisk eller verbal kontakt fra forhenværende overborgmester Frank Jensens side.

Det drejer sig om tre episoder relateret til julefrokosten i 2011, en episode med et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen på KL’s topmøde i 2014, en episode med et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen i Snapstinget efter et møde i Borgerrepræsentationen i 2017 og en episode med et kvindeligt medlem af Borgerrepræsentationen efter nytårsmiddagen i 2020.

Om forløbet i forlængelse af julefrokosten i 2011 har Kromann Reumert samtidig lagt til grund, at de involverede kvinder alle har haft oplevelsen af, at der fra forvaltningens side blev reageret ledelsesmæssigt på hændelserne under julefrokosten. Der er således en overvejende ensartet oplevelse af, at der blev udfoldet reelle ledelsesmæssige bestræbelser på at få afdækket, hvad der var sket. Blandt størstedelen af de involverede ansatte kvinder var der generelt tilfredshed med den øverste ledelse i Økonomiforvaltningens håndtering af sagen, fordi de blandt andet følte, at sagen blev taget alvorligt, at der havde været mulighed for at tale med ledelsen om sagen, og at ledelsen havde gjort klart, at denne ville støtte en personalesag, hvis kvinderne ønskede at starte en sådan.

Flere af disse kvinder kunne dog retrospektivt have ønsket yderligere efterfølgende opfølgning fra ledelsen, hvilket også skal ses i lyset af, at flere følte, at der ikke i 2011/2012 var samme fokus på og erfaring med håndtering af grænseoverskridende adfærd, som der er i dag.

Kromann Reumert har ikke på baggrund af de modtagne forklaringer fra de involverede kvinder eller andre grund til at antage, at nogen af de berørte kvinder er blevet omplaceret på grund af forløbet, eller at episoderne til julefrokosten i 2011 på anden måde har medført andre karrieremæssige konsekvenser.

På baggrund af de modtagne forklaringer lægges det desuden til grund i rapporten, at de kvindelige medlemmer af Borgerrepræsentationen, der har indberettet episoderne fra 2014, 2017 og 2020, ikke er gået videre med episoderne til Økonomiforvaltningen, og at episoderne ikke har været sagsbehandlet i Økonomiforvaltningen.

Løsning

Siden september 2020 har Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen og Gruppeformandskredsen taget en række initiativer, der skal imødegå sexisme og krænkende adfærd i Københavns Kommune:

 1. Ny politik og retningslinjer om krænkende adfærd på arbejdspladsen. Borgerrepræsentationen vedtog i september 2020 en opdateret version af Københavns Kommunes politik og retningslinjer vedr. vold, trusler, chikane, seksuel chikane, mobning mv. (krænkende adfærd) på arbejdspladsen, jf. bilag 2. I forbindelse hermed er der udsendt en informationsfolder til alle medarbejdere i Københavns Kommune via e-boks i januar 2021. I alle forvaltninger følges politikken op med lokalt implementeringsarbejde.

   

 2. Implementering af ny politik i ØKF.

  I forlængelse af den nye politik om krænkende adfærd er der i ØKF udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan medarbejdere, ledelse og MED-organisation identificerer, forebygger og håndterer krænkende adfærd, jf. bilag 3. Denne vejledning omfatter også, hvordan man som medarbejder forholder sig i situationer, hvor der er tale om krænkende adfærd fra eksterne parter eller politikere. I løbet af processen har der været en række drøftelser af emnet med både medarbejderrepræsentanter og ledere samt drøftelse i chefkredsen med inddragelse af AMK. Desuden er der etableret et digitalt område på ØKFs intranet, hvor alle får klar besked om, hvad de skal gøre, hvis de oplever krænkende adfærd.

   

 3. Ny anonym klageadgang vedr. sexisme og seksuel chikane.

  Borgerrepræsentationen besluttede den 29. oktober 2020, at der skal etableres en anonym klageadgang i Arbejdsmiljø København, hvor alle medarbejdere i Københavns Kommune kan henvende sig, hvis de enten selv oplever/har oplevet sexisme eller seksuel chikane på arbejdspladserne - eller er vidne til det. Klageadgangen er planlagt til at åbne i april 2021, såfremt der afsættes midler hertil i OFS 20/21.

   

 4. Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd.

  Borgerrepræsentationen besluttede den 29. oktober 2020, at der skal gennemføres en undersøgelse, der skal afdække, hvor udbredt sexistisk kultur og adfærd er på Københavns Kommunes arbejdspladser. Undersøgelsen skal omfatte alle medarbejdere i Københavns Kommune. Undersøgelsen forventes gennemført i maj 2021, og resultaterne vil foreligge i juni 2021. Der skal afsættes midler hertil i OFS 20/21.

   

 5. Arbejdsgruppe om forebyggelse af krænkende adfærd i BR.

  Gruppeformandskredsen besluttede den 30. oktober 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe om forebyggelse af krænkende adfærd i Borgerrepræsentationen, der har til formål at udarbejde et forslag til kodeks for forebyggelse af krænkende adfærd i Borgerrepræsentationen. Det forventes, at arbejdet med et forslag til kodeks kan forelægges Gruppeformandskredsen på dens møde i forsommeren 2021. 

   

 6. Ny handlingsplan for håndtering af sager i forhold til medlemmer af BR. Gruppeformandskredsen har desuden igangsat et arbejde om forslag til handlingsplan for håndtering af konkrete sager, hvor et medlem af Borgerrepræsentationen oplever at have været udsat for krænkende adfærd. Økonomiforvaltningen er ansvarlig for udarbejdelsen af forslag til handlingsplan, som bl.a. skal beskrive, hvor medlemmerne kan henvende sig i konkrete sager, og hvordan sagerne bliver håndteret. Det forventes, at forslaget til handlingsplan kan forelægges Gruppeformandskredsen på dens møde i forsommeren 2021.

Udover de skitserede tiltag kan det overvejes, om der er grundlag for, at Københavns Kommune udbetaler erstatning til de kvinder, der har været udsat for grænseoverskridende adfærd fra den tidligere overborgmesters side.

Københavns Kommune har generelt ikke mulighed for at udbetale erstatning eller kompensation til enkeltpersoner, medmindre erstatningskravet er fastslået ved endelig dom. Et erstatningsbeløb kan imidlertid også betales, hvis kommunen på anden relevant måde er nået frem til, at der er et grundlag herfor. Det kan fx være en vurdering af, at kommunen vil blive dømt ved en retssag. I denne vurdering indgår spørgsmålet om, hvorvidt kommunen har tilsidesat sine forpligtelser efter lovgivningen, ligesom spørgsmålet om forældelse/passivitet også bør indgå. Generelt er der ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne plads til, at kommuner kan handle pr. kulance i økonomiske spørgsmål. Dvs. der er ikke adgang til, at kommuner kan være mere imødekommende, end de juridisk er forpligtet til.

Forespurgt tilkendegav Kromann Reumert på mødet den 25. februar 2021, at det var deres umiddelbare vurdering, at Københavns Kommune ikke som kommune hæftede ift. overvejelser om, hvorvidt de pågældende kvinder skulle betales en erstatning på baggrund af krænkelserne. Kromann Reumert tilføjede, at kvinderne ikke berettede at være svigtet af den daværende ledelse i Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen er enig i Kromann Reumerts umiddelbare vurdering af, at kommunen ikke vil blive anset som forpligtet til at udbetale erstatning. En yderligere afklaring af spørgsmålet om erstatning og kompensation vil forudsætte indhentelse af ekstern juridisk bistand.

Herudover kan det overvejes, om der kan gøres et retligt ansvar gældende i forhold til den tidligere overborgmester.

Da Frank Jensen har besluttet at fratræde hvervet som overborgmester og i øvrigt udtræde af Borgerrepræsentationen, er der ikke tale om, at advokatundersøgelsen kan danne grundlag for en sag efter kommunestyrelseslovens § 66 c. Efter kommunestyrelseslovens § 66 c kan mindst ni tiendedele af kommunalbestyrelsens medlemmer vedtage, at en borgmester ikke nyder kommunalbestyrelsens tillid og skal afsættes, hvis vedkommende borgmester i eller uden for sit hverv ikke har vist sig værdig til den agtelse og tillid, som hvervet kræver.

Økonomiforvaltningen vurderer på denne baggrund ikke, at undersøgelsen giver anledning til at tage yderligere retlige skridt i forhold til den tidligere overborgmester.

Økonomi

Advokatundersøgelsen er blevet finansieret af puljen til uforudsete udgifter 2021.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at Økonomiforvaltningen skal gennemføre yderligere undersøgelser med inddragelse af ekstern bistand, skal der tages stilling til finansiering heraf.

Videre proces

-

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

 

Beslutning

Dagsordenspunkt 2:  Opfølgning på advokatundersøgelse vedrørende beskyldninger om grænseoverskridende adfærd (2021-0048379)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. marts 2021

Chefjurist i Økonomiforvaltningen, Christina Ekmann, var til stede under behandlingen af dagsordenspunktet af hensyn til sagens oplysning.

 

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav i enighed følgende protokolbemærkning:

”Overborgmesteren undskylder på vegne af Økonomiudvalget som ansvarlig for  arbejdsforholdene i Københavns Kommune til de personer, der har været udsat for uønsket fysisk og verbal opmærksomhed, således som det er beskrevet i advokatundersøgelsen af Kromann Reumert. Økonomiudvalget er enige om, at vi som arbejdsplads skal følge tættere op fremover i eventuelle tilsvarende sager, så de krænkede ikke står alene.”

 

Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF er glade for, at Økonomiudvalget er blevet enige om at rette en officiel undskyldning på vegne af Københavns Kommune til de kvinder, der er blevet udsat for krænkelser fra den forhenværende overborgmester på deres arbejdsplads. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde i Københavns Kommune, uanset om man er ansat eller passer sit hverv.

 

SF afgav følgende protokolbemærkning:

 

”SF noterer sig, at Økonomiforvaltningen har vurderet, at det hverken i det almindelige retssystem eller i det fagretslige system er muligt at betale erstatning til de berørte kvinder.”

Til top